» » „Zostań Żołnierzem RP” z udziałem podchorążych WAT

„Zostań Żołnierzem RP” z udziałem podchorążych WAT

wpis w: Aktualności | 0

W minio­ny week­end zakoń­czył się sze­ścio­ty­go­dnio­wy, dru­gi etap kam­pa­nii Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej „Zostań Żoł­nie­rzem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej”. Mobil­ne zespo­ły rekru­ta­cyj­ne w spe­cjal­nie ozna­ko­wa­nych busach od 14 stycz­nia do 24 lute­go odwie­dzi­ły naj­więk­sze sto­ki i kuror­ty nar­ciar­skie, ośrod­ki spor­to­we oraz dep­ta­ki wie­lu miast połu­dnio­wej Pol­ski, mi​.in. w Szczaw­ni­cy, Rab­ce i w Zako­pa­nem. W kam­pa­nii wzię­ło udział sze­ścio­ro pod­cho­rą­żych WAT. Ze stro­ny Aka­de­mii akcję zor­ga­ni­zo­wał i koor­dy­no­wał zespół pod kie­row­nic­twem płk. Dariu­sza Kani.

Celem kam­pa­nii było wyj­ście naprze­ciw oso­bom zain­te­re­so­wa­nym służ­bą woj­sko­wą. Mogły one zaczerp­nąć infor­ma­cji „z pierw­szej ręki” na temat warun­ków, jakie nale­ży speł­nić, żeby zostać żoł­nie­rzem WP. „Zale­ży nam na tym, żeby Woj­sko Pol­skie było licz­niej­sze, żeby Woj­sko Pol­skie wycho­dzi­ło do kan­dy­da­tów, żeby nie było to tak, że to kan­dy­da­ci puka­ją do drzwi jed­no­stek woj­sko­wych i spo­ty­ka­ją się tam, może nie tyle z jakąś barie­rą, ale z sze­re­giem pytań, dla­cze­go chcą przy­stą­pić do Woj­ska Pol­skie­go” – mówił mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak inau­gu­ru­jąc kam­pa­nię „Zostań Żoł­nie­rzem RP”. Dodał, że celem kam­pa­nii jest zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa i spo­wo­do­wa­nie, aby w 2019 r. do Woj­ska Pol­skie­go przy­stą­pi­ło 10 tys. żoł­nie­rzy.

„Akcja cie­szy­ła się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem, któ­re uza­leż­nio­ne było od miej­sca, w któ­rym się odby­wa­ła oraz w głów­nej mie­rze od warun­ków pogo­do­wych. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej, choć wie­le mło­dych osób pyta­ło rów­nież o uczel­nie woj­sko­we. Ludzie pod­cho­dzi­li do nas z sza­cun­kiem i życz­li­wo­ścią. Przy­cho­dzi­ły rów­nież małe dzie­ci, żeby zadać pyta­nie żoł­nie­rzo­wi i zro­bić z nim wspól­ne zdję­cie” – mówi szer. pochor. Maciej Kozioł.

Zespo­ły rekru­ta­cyj­ne moż­na było spo­tkać w 5 woje­wódz­twach na połu­dniu Pol­ski. Pod­cho­rą­żo­wie WAT pod­po­wia­da­li jaką wery­fi­ka­cję nale­ży przejść, by móc stu­dio­wać w Aka­de­mii oraz opo­wia­da­li jak wyglą­da­ją stu­dia woj­sko­we. Szer. pchor. Maja Bie­lec­ka zachę­ca­ła do wstą­pie­nia w sze­re­gi woj­ska na sto­kach nar­ciar­skich w Ustrzy­kach Dol­nych oraz Lesku. „Zain­te­re­so­wa­nie akcją było głów­nie wśród mło­dzie­ży. Naj­bar­dziej dopy­ty­wa­no o kie­run­ki kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo oraz infor­ma­ty­ka, a tak­że o Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne powsta­ją­ce przy WAT” – mówi szer. pchor. Bie­lec­ka.

Pod­czas kam­pa­nii pro­mo­wa­ne były wszyst­kie rodza­je służ­by woj­sko­wej, począw­szy od służ­by zawo­do­wej, poprzez stu­dia woj­sko­we, po służ­bę w jed­nost­kach Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej oraz Legię Aka­de­mic­ką. Akcja pro­wa­dzo­na była z wyko­rzy­sta­niem mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych oraz gadże­tów zwią­za­nych ze służ­bą woj­sko­wą. „Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie prze­ja­wia­ły oso­by doro­słe oraz mło­dzież. Wśród mło­dzie­ży wybie­ra­ją­cej się na stu­dia naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się kie­run­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej takie jak infor­ma­ty­ka czy geo­de­zja i kar­to­gra­fia” – doda­je sierż. pchor. Prze­my­sław Pasek, któ­ry wraz z zespo­łem rekru­ta­cyj­nym odwie­dził sto­ki nar­ciar­skie w Ustrzy­kach Dol­nych oraz Lesku.

Na sta­no­wi­skach pro­mo­cyj­nych WAT moż­na było zna­leźć wie­le cie­ka­wych mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych zachę­ca­ją­cych do pod­ję­cia stu­diów w uczel­ni. „Dodat­ko­wą atrak­cją była pre­zen­ta­cja spa­do­chro­nu desan­to­we­go AD-95, któ­rą przy­go­to­wa­li żoł­nie­rze z 6 Bry­ga­dy Powietrz­no­de­san­to­wej z Kra­ko­wa. W Biał­ce Tatrzań­skiej dołą­czy­li do nas żoł­nie­rze z 11 Mało­pol­skiej Bry­ga­dy Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li kara­bi­nek MSBS Grot. Wzbu­dzi­ło to ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie” – wspo­mi­na szer. pchor. Patryk Wiche­rek pod­su­mo­wu­jąc nasz udział w kam­pa­nii.

Moni­ka Przy­był