» » Zostali oficerami w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Zostali oficerami w setną rocznicę odzyskania niepodległości

wpis w: Aktualności | 0

Po pię­ciu latach trud­nych i wyma­ga­ją­cych stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma­li ofi­cer­skie gwiazd­ki i zło­ży­li ślu­bo­wa­nie. 198 pod­cho­rą­żych, w tym 29 pań zosta­ło mia­no­wa­nych na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski pod­po­rucz­ni­ka Woj­ska Pol­skie­go. Aktu pro­mo­cji doko­na­li: I zastęp­ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go gen. bro­ni Michał Siko­ra i dowód­ca ope­ra­cyj­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. bro­ni dr Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski. Uro­czy­sta cere­mo­nia odby­ła się w pią­tek 10 sierp­nia na pla­cu ape­lo­wym uczel­ni. Jako pierw­szy naj­waż­niej­szą for­mu­łę cere­mo­nia­łu: „W imie­niu Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, mia­nu­ję Pana pod­po­rucz­ni­kiem Woj­ska Pol­skie­go” usły­szał pry­mus pro­mo­cji ppor. Maciej Wiel­go­sik z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka mia­no­wa­no rów­nież 29 pod­ofi­ce­rów, w tym 3 panie,  po ukoń­cze­niu pół­rocz­ne­go szko­le­nia woj­sko­we­go na kie­run­ku: elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja.

„W pol­skiej tra­dy­cji sło­wo ofi­cer brzmi dum­nie. Ozna­cza honor i odwa­gę, pre­stiż i auto­ry­tet. Dziś Wy – absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – dołą­cza­cie do gro­na ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Pamię­taj­cie, że ofi­cer­skie szli­fy, któ­re otrzy­mu­je­cie, to nie tyl­ko zaszczyt i począ­tek woj­sko­wej karie­ry. To przede wszyst­kim wiel­ka odpo­wie­dzial­ność i wiel­kie zobo­wią­za­nie do służ­by Ojczyź­nie. Wie­rzę, że spro­sta­cie temu zada­niu, bo macie opar­cie w solid­nej wie­dzy i reno­mie Aka­de­mii, któ­rą ukoń­czy­li­ście” –  tymi sło­wa­mi zwró­cił się do nowo pro­mo­wa­nych mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak w liście odczy­ta­nym przez sekre­ta­rza sta­nu w MON Toma­sza Zdzi­ko­ta. „W cią­gu kil­ku lat wyma­ga­ją­cych stu­diów udo­wod­ni­li­ście swo­je zdol­no­ści, deter­mi­na­cję i praw­dzi­we zami­ło­wa­nie do zawo­du żoł­nie­rza. Dziś odbie­ra­cie nagro­dę za lata nauki i wyrze­czeń. Może­cie być z sie­bie dum­ni, podob­nie jak dum­ni są z Was dziś Wasi wykła­dow­cy i rodzi­ce. Dołą­cza­cie do absol­wen­tów eli­tar­nej uczel­ni i do ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. To pięk­ne osią­gnię­cie, któ­re­go ser­decz­nie Wam gra­tu­lu­ję. Niech służ­ba w Woj­sku Pol­skim przy­nie­sie Wam praw­dzi­wą satys­fak­cję, speł­nie­nie ocze­ki­wań i życio­wych pla­nów. W roku jubi­le­uszu 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, życzę Wam żoł­nier­skie­go szczę­ścia i pomyśl­no­ści” – napi­sał mini­ster Błasz­czak.

Sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot gra­tu­lu­jąc nowo pro­mo­wa­nym ofi­ce­rom powie­dział: „Jako ofi­ce­ro­wie Woj­ska Pol­skie­go zde­cy­do­wa­li­ście się Pań­stwo słu­żyć nasze­mu kra­jo­wi wobec Boga, wobec Waszych współ­o­by­wa­te­li, wobec sie­bie wza­jem­nie, wobec Waszych rodzin i Waszych bli­skich. Zobo­wią­za­li­ście się stać na stra­ży bez­pie­czeń­stwa Pol­ski. Ono od dziś spo­czy­wa tak­że na Waszych bar­kach”. Mini­ster zwró­cił rów­nież uwa­gę na reno­mę uczel­ni, któ­rą mło­dzi ofi­ce­ro­wie ukoń­czy­li: „Jeste­ście Pań­stwo absol­wen­ta­mi jed­nej z naj­lep­szych uczel­ni w Pol­sce. Dyplom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otwie­ra bar­dzo wie­le drzwi, a eks­per­tów z WAT spo­ty­ka się wszę­dzie tam, gdzie potrzeb­ne są wyjąt­ko­we kom­pe­ten­cje i kwa­li­fi­ka­cje, gdzie potrzeb­na jest wie­dza eks­perc­ka i uni­kal­ne wykształ­ce­nie. (…) Bądź­cie na co dzień wizy­tów­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, bądź­cie amba­sa­do­ra­mi Sił Zbroj­nych. My Was potrze­bu­je­my. Potrze­bu­je­my Was jak naj­wię­cej. (…) Pamię­taj­cie zawsze o tym, dla­cze­go się tu zna­leź­li­ście. Krocz­cie pro­stą dro­gą. Dro­gą praw­dy, hono­ru, god­no­ści i odpo­wie­dzial­no­ści. Bądź­cie naszym powo­dem do dumy. Bądź­cie dum­ni sami z sie­bie, tak jak my dzi­siaj jeste­śmy z Was dum­ni” – mówił mini­ster Zdzi­kot.

Tę naj­waż­niej­szą w życiu każ­de­go ofi­ce­ra uro­czy­stość zaszczy­ci­ło swo­ją obec­no­ścią wie­lu zna­mie­ni­tych gości: sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, pierw­szy z-ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go gen. bro­ni Michał Siko­ra, dowód­ca ope­ra­cyj­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. bro­ni dr Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski, poseł na Sejm RP Andrzej Melak, szef Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych gen. bryg. Dariusz Łukow­ski, z-ca Komen­dan­ta Głów­ne­go Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej gen. bryg. dr Robert Jędry­chow­ski, szef Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go mini­ster Maciej Mater­ka, były rek­tor-komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk, bur­mistrz Dziel­ni­cy War­sza­wa Bemo­wo Michał Grodz­ki, JE Biskup Polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek, zastęp­ca ordy­na­riu­sza pra­wo­sław­ne­go WP ks. płk Alek­sy Andre­juk, przed­sta­wi­ciel Ewan­ge­lic­kie­go Dusz­pa­ster­stwa Woj­sko­we­go ks. ppłk Wie­sław Żydel. Na uro­czy­stość przy­by­li rów­nież rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni cywil­nych i mun­du­ro­wych oraz przed­sta­wi­cie­le: resor­tu obro­ny naro­do­wej i insty­tu­cji pań­stwo­wych, woj­sko­wych insty­tu­tów badaw­czych, insty­tu­tów nauko­wych, cen­trów szko­le­nia, przed­się­biorstw i firm pra­cu­ją­cych na rzecz uzbro­je­nia, związ­ków zawo­do­wych, sto­wa­rzy­szeń kom­ba­tanc­kich oraz rodzi­ce i bli­scy nowo pro­mo­wa­nych i licz­ne gro­no przy­ja­ciół WAT.

Zwra­ca­jąc się do boha­te­rów uro­czy­sto­ści, rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­dział: „Patrio­tyzm, męstwo, uczci­wość i odpo­wie­dzial­ność to war­to­ści, któ­re prze­ję­li­śmy z chlub­nych dzie­jów orę­ża pol­skie­go i któ­re prze­ka­zu­je­my kolej­nym poko­le­niom przy­szłych ofi­ce­rów. Tymi war­to­ścia­mi kie­ruj­cie się w swo­jej służ­bie woj­sko­wej”. Rek­tor-komen­dant WAT pod­kre­ślił wyjąt­ko­wość tego­rocz­nej pro­mo­cji ofi­cer­skiej, któ­ra przy­pa­da w set­ną rocz­ni­cę szcze­gól­ne­go momen­tu w histo­rii nasze­go naro­du i pań­stwa – odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści: „Za chwi­lę dostą­pi­cie zaszczy­tu otrzy­ma­nia ofi­cer­skich gwiaz­dek i zło­ży­cie ofi­cer­skie ślu­bo­wa­nie, zobo­wią­zu­jąc się do wier­nej służ­by Ojczyź­nie. Sta­nie się to w roku 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. To wła­śnie przed stu laty speł­nił się sen poko­leń Pola­ków, kie­dy to Pań­stwo Pol­skie naro­dzi­ło się na nowo. Po roz­bio­rach i 123 latach nie­wo­li, rusy­fi­ka­cji i ger­ma­ni­za­cji, po wiel­kich powsta­niach, wol­na Pol­ska powró­ci­ła na mapę świa­ta. Tej Pol­sce będzie­cie słu­żyć i tej Pol­ski będzie­cie bro­nić” – mówił płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Po odczy­ta­niu posta­no­wie­nia Pre­zy­den­ta RP nastą­pił naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści – akt mia­no­wa­nia na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski. Absol­wen­ci, na komen­dę pod­cho­dzi­li do podium i przy­klę­ka­li, a pro­mu­ją­cy gene­ra­ło­wie wypo­wia­da­li sło­wa W imie­niu Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej mia­nu­ję Panie i Panów pod­po­rucz­ni­ka­mi Woj­ska Pol­skie­go. Zło­że­nie ślu­bo­wa­nia ofi­cer­skie­go i odśpie­wa­nie „Hym­nu do miło­ści Ojczy­zny” przez nowo pro­mo­wa­nych dopeł­ni­ły cere­mo­niał pro­mo­cji ofi­cer­skiej absol­wen­tów WAT.

Pod­czas uro­czy­sto­ści tra­dy­cyj­nie uho­no­ro­wa­no naj­lep­szych absol­wen­tów. Za ukoń­cze­nie stu­diów z wyróż­nie­niem ze śred­nią ocen 4,70 i uzy­ska­nie pierw­szej loka­ty, Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nagro­dził pry­mu­sa ppor. Macie­ja Wiel­go­si­ka hono­ro­wą bro­nią bia­łą. Za dru­gą loka­tę i ukoń­cze­nie stu­diów z wyróż­nie­niem ppor. Tomasz Gutow­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki otrzy­mał od mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka nagro­dę rze­czo­wą. A za uzy­ska­nie trze­ciej loka­ty i ukoń­cze­nie stu­diów z wyróż­nie­niem rek­tor-komen­dant WAT płk dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył nagro­dę rze­czo­wą ppor. Mał­go­rza­cie Urban z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Dusz­pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa nowo pro­mo­wa­nym ofi­ce­rom WP udzie­li­li: Biskup Polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek, z-ca Pra­wo­sław­ne­go Ordy­na­riu­sza Woj­ska Pol­skie­go ks. płk Alek­sy Andre­juk oraz dzie­kan Rodza­jów Sił Zbroj­nych Ewan­ge­lic­kie­go Dusz­pa­ster­stwa Woj­sko­we­go ks. płk Wie­sław Żydel.

Wystę­pu­ją­cy w imie­niu nowo pro­mo­wa­nych ppor. Maciej Wiel­go­sik podzię­ko­wał za otrzy­ma­ne nomi­na­cje i jed­no­cze­śnie zapew­nił, że ofi­ce­ro­wie, absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nie będą szczę­dzić sił w służ­bie dla dobra Ojczy­zny i bez­pie­czeń­stwa kra­ju.

Pro­mo­cję zakoń­czy­ła defi­la­da, któ­rą pro­wa­dził dowód­ca uro­czy­sto­ści ppłk Grze­gorz Sobec­ki. Kolum­nę pod­od­dzia­łów zamy­kał Oddział Histo­rycz­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w mun­du­rach Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty Kró­le­stwa Pol­skie­go oraz Orkie­stra Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go im. gen. Józe­fa Wybic­kie­go.

Nowi ofi­ce­ro­wie zgod­nie ze swo­imi spe­cjal­no­ścia­mi roz­po­czy­na­ją karie­ry woj­sko­we w róż­nych rodza­jach wojsk. W tym roku zasi­lą sze­re­gi jed­no­stek i insty­tu­cji woj­sko­wych w nastę­pu­ją­cych kor­pu­sach oso­bo­wych: sił powietrz­nych – 43 ofi­ce­rów, łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki – 76, logi­sty­ki – 39, prze­ciw­lot­ni­czym – 15, wojsk lądo­wych – 3, kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa – 12, roz­po­zna­nia i wal­ki elek­tro­nicz­nej – 14, obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia – 11, żan­dar­me­rii woj­sko­wej – 2, ogól­nym – 2, inży­nie­rii woj­sko­wej – 7 i wojsk spe­cjal­nych – 3.

W przed­dzień pro­mo­cji w koście­le pw. M. B. Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie odby­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji absol­wen­tów oraz kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii cele­bro­wa­na przez Bisku­pa Polo­we­go WP JE gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. st. szer. Woj­ciech Król/CO MON, Grze­gorz Rosiń­ski