Strona główna » Aktualności » Żołnierze uczcili pamięć Cichociemnych

Żołnierze uczcili pamięć Cichociemnych

W sobo­tę 11 maja przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, 1 Bry­ga­dy Pan­cer­nej, Jed­nost­ki Woj­sko­wej GROM, Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej i śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich wzię­li udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z obcho­da­mi 75. rocz­ni­cy zrzu­tu Cicho­ciem­nych na pla­ców­kę odbior­czą „Imbryk” pod Koła­ko­wem.

„Ci, któ­rzy wylą­do­wa­li w tym miej­scu 75 lat temu byli żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go, byli świet­nie wyszko­le­ni. Zosta­li wysła­ni na zie­mie pol­skie po to, żeby wspie­ra­li Armię Kra­jo­wą, żeby wyko­ny­wa­li zada­nia o cha­rak­te­rze sabo­ta­żo­wym i wywia­dow­czym, żeby szko­li­li żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej i wzmac­nia­li Pol­skie Pań­stwo Pod­ziem­ne” – powie­dział obec­ny na uro­czy­sto­ści Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej.

W nocy z 9 na 10 kwiet­nia 1944 roku do oku­po­wa­nej Pol­ski na spa­do­chro­nach sko­czy­li: ppor. Ste­fan Bałuk „Star­ba”, kpt. Benon Łastow­ski „Łobuz”, mjr Tade­usz Run­ge „Osa”, „Witold” oraz kpr. Hen­ryk Waniek „Pły­wak”. Ope­ra­cja nosi­ła kryp­to­nim „Wel­ler 2”. Cicho­ciem­nych zrzu­co­no na pla­ców­kę „Imbryk” pod Koła­ko­wem na Mazow­szu. Żoł­nie­rze przed sko­kiem szko­li­li się w Szko­cji, m.in. w szko­le wywia­dow­czej. W Pol­sce w pod­ziem­nych struk­tu­rach AK włą­czy­li się w orga­ni­zo­wa­nie ruchu opo­ru.

Uro­czy­sto­ści w koła­kow­skim lesie zakoń­czył Apel Pamię­ci oraz cere­mo­nia skła­da­nia kwia­tów pod pomni­kiem Chwa­ły Orę­ża Pol­skie­go. Hołd Cicho­ciem­nym w imie­niu gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT i spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej odda­li żoł­nie­rze peł­nią­cy służ­bę w uczel­ni.

Obcho­dom towa­rzy­szy­ły zawo­dy spor­to­we. W wyma­ga­ją­cym kon­dy­cyj­nie bie­gu prze­ła­jo­wym z 12 prze­szko­da­mi na dystan­sie 10 km wzię­ło udział mie­dzy inny­mi 13 bie­ga­czy z WAT. Szef MON wrę­czył uczest­ni­kom bie­gu pamiąt­ko­we meda­le.

Aby upa­mięt­nić zrzut Cicho­ciem­nych, miesz­kań­cy gmi­ny Dąbrów­ka każ­de­go roku spo­ty­ka­ją się w koła­kow­skim lesie. Oprócz ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści z asy­stą hono­ro­wą Woj­ska Pol­skie­go, zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że rekon­struk­cję zrzu­tu, w któ­rej wzię­li udział żoł­nie­rze jed­nost­ki woj­sko­wej GROM. W obcho­dach uczest­ni­czy­li ofi­ce­ro­wie i pod­cho­rą­żo­wie WAT. 

Cicho­ciem­ni, czy­li żoł­nie­rze pol­scy szko­le­ni w Wiel­kiej Bry­ta­nii do zadań spe­cjal­nych (dywer­sji, sabo­ta­żu, wywia­du, łącz­no­ści i pro­wa­dze­nia dzia­łań par­ty­zanc­kich), wysy­ła­ni byli do oku­po­wa­nej Pol­ski począt­ko­wo z Wiel­kiej Bry­ta­nii, a następ­nie, od koń­ca 1943 roku, z bazy we Wło­szech. Wszy­scy byli ochot­ni­ka­mi i sta­no­wi­li eli­tę Armii Kra­jo­we. Łącz­nie wysła­no do Pol­ski 316 Cicho­ciem­nych, w tym jed­ną kobie­tę. Razem z Cicho­ciem­ny­mi zrzu­co­no nad Pol­ską oko­ło 670 ton róż­ne­go sprzę­tu.

Redak­cja na pod­sta­wie tek­stu MON
fot. plut. pchor. Mariusz Kowal­czyk, WAT