Strona główna » Aktualności » Żołnierska Pamięć

Żołnierska Pamięć

W dniach poprze­dza­ją­cych Dzień Fla­gi RP oraz Świę­to Naro­do­we Trze­cie­go Maja, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li mogi­ły i pomni­ki pol­skich żoł­nie­rzy m.in. na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach.

W ramach akcji Żoł­nier­ska Pamięć pod­cho­rą­żo­wie 19 kom­pa­nii 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go pod prze­wod­nic­twem ppor. Kami­la Puław­skie­go odwie­dzi­li pomni­ki i gro­by pol­skich boha­te­rów, w tym m.in. gro­by żoł­nie­rzy pol­skich pole­głych we wrze­śniu 1939 r., żoł­nie­rzy, któ­rzy zgi­nę­li w powsta­niach naro­do­wych – stycz­nio­wym oraz w powsta­niach wiel­ko­pol­skich i ślą­skich, a tak­że żoł­nie­rzy woj­ny 1920 r. oraz tych, któ­rzy wal­czy­li w sze­re­gach Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie. Pod­cho­rą­żo­wie odwie­dzi­li rów­nież pomnik ofiar kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem oraz gro­by m.in.: mar­szał­ka Edwar­da Rydza-Śmi­głe­go, sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, dowód­cy Sił Powietrz­nych gen. pil. Andrze­ja Bła­si­ka, gen. bryg. Woj­cie­cha Lubiń­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie nie zapo­mnie­li o gro­bie płk. Ryszar­da Kukliń­skie­go,  pomni­ku Glo­ria Vic­tis oraz o pomni­ku Żoł­nie­rzy Wyklę­tych przy ul. Pire­nej­skiej. Pamię­ta­li tak­że o pomni­ku ofiar obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych oraz tabli­cach upa­mięt­nia­ją­cych płk. Ber­nar­da Ada­mec­kie­go i rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go.

Żoł­nier­ska Pamięć to corocz­na akcja, w ramach któ­rej żoł­nie­rze odwie­dza­ją gro­by żoł­nie­rzy, któ­rzy stra­ci­li życie pod­czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służ­bo­wych. W ramach akcji mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej naszej Aka­de­mii porząd­ku­ją woj­sko­we cmen­ta­rze i mogi­ły rów­nież te, o któ­rych czę­sto już nikt nie pamię­ta.

por. Woj­ciech Zaraś
fot. ppor. Kamil Puław­ski