Strona główna » Aktualności » Żołnierska Pamięć

Żołnierska Pamięć

Spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pamię­ta o żoł­nier­zach pole­głych w wal­kach za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz o zmar­łych pra­cow­ni­kach woj­ska. W ramach pro­gra­mu „Żoł­nier­ska Pamięć”, 30 paź­dzier­ni­ka, w przed­dzień Wszyst­kich Świę­tych, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li mogi­ły, w któ­rych spo­czy­wa­ją pol­scy żoł­nie­rze, oso­by zna­ne i zasłu­żo­ne dla Pań­stwa.

Na gro­bach i przy pomni­kach na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach pod­cho­rą­żo­wie WAT zapa­li­li zni­cze i zło­ży­li wień­ce, m. in. przed obe­li­skiem upa­mięt­nia­ją­cym ofia­ry kata­stro­fy lot­ni­czej w Smo­leń­sku  oraz na gro­bach zmar­łych wów­czas tra­gicz­nie: Sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Alek­san­dra Szczy­gło, Dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa gen. dyw. Kazi­mie­rza Gilar­skie­go i gen. bryg. Woj­cie­cha Lubiń­skie­go.

Zni­cze i kwia­ty zło­żo­no tak­że w  kwa­te­rze powstań­ców 1863 r. i przy pomni­ku Glo­ria Vic­tis. Pod­cho­rą­żo­wie Aka­de­mii pamię­ta­li rów­nież o pomni­ku Żoł­nie­rzy Wyklę­tych przy ul. Pire­nej­skiej oraz o zapa­le­niu zni­czy przy tabli­cach upa­mięt­nia­ją­cych płk. Ber­nar­da Ada­miec­kie­go i rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go. Stu­den­ci woj­sko­wi odda­li tak­że hołd w miej­scach spo­czyn­ku zmar­łych rek­to­rów, pro­fe­so­rów, gene­ra­łów Woj­ska Pol­skie­go, ofi­ce­rów i pod­cho­rą­żych.

„Żoł­nier­ska Pamięć” to orga­ni­zo­wa­na co roku ogól­no­pol­ska akcja, w któ­rej uczest­ni­czą jed­nost­ki woj­sko­we i insty­tu­cje MON. Na kil­ka dni przed dniem 1 listo­pa­da żoł­nie­rze odwie­dza­ją cmen­ta­rze woj­sko­we, porząd­ku­ją mogi­ły, skła­da­ją kwia­ty i zapa­la­ją zni­cze. Wspo­mi­na­ją zmar­łych kole­gów, pole­głych na misjach oraz wete­ra­nów wojen­nych. Pamię­ta­ją tak­że o mogi­łach swo­ich zmar­łych dowód­ców i patro­nów jed­no­stek.

Anna Ambro­ziak
fot. ppor. Kamil Sob­czyk