» » Żołnierska pamięć

Żołnierska pamięć

Przed zbli­ża­ją­cy­mi się Dniem Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Świę­tem Naro­do­wym Trze­cie­go Maja, w ramach pro­gra­mu Żoł­nier­ska Pamięć, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li pomni­ki i mogi­ły na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach. We wto­rek 30 kwiet­nia odwie­dzi­li m.in. pomnik ofiar kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem 10 kwiet­nia 2010, gro­by: sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, mini­stra obro­ny naro­do­wej Alek­san­dra Szczy­gło, dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa gen. dyw. Kazi­mie­rza Gilar­skie­go, gen. bryg. Woj­cie­cha Lubiń­skie­go, kwa­te­rę powstań­ców 1863 r. i pomnik Glo­ria Vic­tis. Pod­cho­rą­żo­wie nie zapo­mnie­li rów­nież o pomni­ku Żoł­nie­rzy Wyklę­tych przy ul. Pire­nej­skiej oraz tabli­cach upa­mięt­nia­ją­cych płk. Ber­nar­da Ada­mec­kie­go i rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go.

Żoł­nier­ska Pamięć to akcja w ramach któ­rej żoł­nie­rze odwie­dza­ją gro­by kole­gów, któ­rzy stra­ci­li życie pod­czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Śro­do­wi­ska woj­sko­we, w tym pod­cho­rą­żo­wie WAT przed naj­waż­niej­szy­mi świę­ta­mi porząd­ku­ją woj­sko­we cmen­ta­rze i mogi­ły, rów­nież te o któ­rych już czę­sto nikt nie pamię­ta.

ppor. Kamil Sob­czyk