» » Żołnierska Pamięć

Żołnierska Pamięć

wpis w: Aktualności | 0

W ramach pro­gra­mu „Żoł­nier­ska Pamięć” pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li gro­by i miej­sca upa­mięt­nia­ją­ce czy­ny zbroj­ne żoł­nie­rzy pol­skich. Przy pomni­kach i mogi­łach na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na war­szaw­skich Powąz­kach wysta­wio­ne zosta­ły poste­run­ki hono­ro­we. Spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyra­zi­ła w ten spo­sób swo­ją pamięć o żoł­nier­zach pole­głych w wal­kach za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę, jak i o zmar­łych pra­cow­ni­kach woj­ska.

31 listo­pa­da w przeded­niu Wszyst­kich Świę­tych, stu­den­ci woj­sko­wi WAT upo­rząd­ko­wa­li nagrob­ki, zapa­li­li zni­cze i odda­li hołd w miej­scach spo­czyn­ku zmar­łych rek­to­rów, pro­fe­so­rów, gene­ra­łów Woj­ska Pol­skie­go, ofi­ce­rów i pod­cho­rą­żych.

1 listo­pa­da pod­cho­rą­żo­wie pierw­sze­go roku stu­diów kie­ro­wa­ni swo­ją patrio­tycz­ną posta­wą wysta­wi­li poste­run­ki hono­ro­we i zapa­li­li zni­cze przy pomni­kach i mogi­łach na Woj­sko­wych Powąz­kach: kwa­te­rze powstań­ców 1883 roku, pomni­ku przy­wód­ców AK, kwa­te­rze powstań­ców wiel­ko­pol­skich i ślą­skich, pomni­ku ofiar obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych i pomni­ku Glo­ria Vic­tis. Pod­cho­rą­żo­wie zapa­li­li tak­że zni­cze na gro­bach: płk. Win­cen­te­go Wnu­ka – dowód­cy 31 puł­ku Strzel­ców Kaniow­skich, gen. Syl­we­stra Kali­skie­go – byłe­go rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go – pierw­sze­go rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, pod­cho­rą­że­go Koniecz­ne­go – tra­gicz­nie zmar­łe­go człon­ka spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, jak rów­nież przy tabli­cach upa­mięt­nia­ją­cych płk. Ber­nar­da Ada­mec­kie­go i rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go oraz przy pomni­ku „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych” na ul. Pire­nej­skiej.

Cześć ich pamię­ci!

por. Kon­rad Winiar­ski
fot. szer. pchor. Elż­bie­ta Buć­ko,
szer. pchor. Patry­cja Walen­dow­ska, szer. pchor. Jakub Elak