Strona główna » Aktualności » Znamy Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Znamy Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Inż. Prze­my­sław Boja­ro­nus, stu­dent V roku kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja został zwy­cięz­cą kon­kur­su o mia­no Mistrza Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go już po raz pią­ty przez Insty­tut Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych (ISE) Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. Kon­kurs był dopeł­nie­niem Semi­na­rium Bran­ży Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa (SBESB). Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia były fir­my, z któ­ry­mi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na współ­pra­cu­je.

W kon­kur­sie wzię­ło udział 40 stu­den­tów naszej Aka­de­mii, głów­nie spe­cjal­no­ści Inży­nie­ria Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa. „Kon­kurs był dość trud­ny. Pyta­nia były spe­cja­li­stycz­ne. Trze­ba było mieć spo­ro wie­dzy, by umieć na nie pra­wi­dło­wo odpo­wie­dzieć” – przy­zna­je lau­re­at inż. Prze­my­sław Boja­ro­nus. Tytuł pierw­sze­go wice­mi­strza wywal­czył Rafał Kulik, a dru­gie­go Bar­tosz Plew­ko. Wyróż­nio­no tak­że 7 uczest­ni­ków. W gru­pie tej zna­leź­li się: inż. Kamil Krze­miń­ski, Krzysz­tof Świąt­kow­ski, Maciej Kali­now­ski, Hubert Skru­cha, inż. Łukasz Grze­gor­czyk, inż. Mate­usz Nadol­ny oraz inż. Karo­li­na Ski­ba. Stu­den­ci mie­li do roz­wią­za­nia 20 pytań testo­wych na temat wszyst­kich elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Pyta­nia przy­go­to­wa­li pra­cow­ni­cy Zakła­du Eks­plo­ata­cji Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych ISE przy współ­udzia­le Pol­skiej Izby Sys­te­mów Alar­mo­wych (PISA), głów­nie na pod­sta­wie wie­dzy prze­ka­zy­wa­nej w przed­mio­tach spe­cja­li­stycz­nych uję­tych w pla­nie stu­diów. Zwy­cięz­cy i wyróż­nie­ni otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez fir­my uczest­ni­czą­ce w semi­na­rium.

W każ­dej edy­cji semi­na­rium bio­rą udział fir­my bran­żo­we, z któ­ry­mi Wydział Elek­tro­ni­ki pod­pi­sał poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy. W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ło 10 firm: Schrack Seco­net, Satel, Pul­sar, MR Sys­tem, Janex Inter­na­tio­nal, ICS Pol­ska, Bosch, AAT Hol­ding S.A., Polon-Alfa,  ID Elec­tro­nics oraz repre­zen­tant tej bran­ży w Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej jakim jest Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych. „Spo­ty­ka­my się już po raz pią­ty, w gro­nie dzie­się­ciu czo­ło­wych firm bran­ży elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. To taki mały jubi­le­usz” – pod­kre­ślił dyrek­tor Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych WEL dr hab. inż. Zbi­gniew Watral otwie­ra­jąc semi­na­rium. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski oraz pro­dzie­kan ds. nauko­wych dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak.

Semi­na­rium roz­po­czę­ła pre­zen­ta­cja dzia­łal­no­ści i osią­gnięć Koła Nauko­we­go Elek­tro­ni­ków WAT (KNE WAT). „Reali­zu­je­my sze­reg pro­jek­tów, przede wszyst­kim finan­so­wa­nych ze środ­ków rek­to­ra-komen­dan­ta WAT oraz przy współ­udzia­le obec­nych tu dzi­siaj firm” – pod­kre­ślał dr inż. Michał Wiśnios, opie­kun sek­cji Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa KNE i jed­no­cze­śnie zastęp­ca dyrek­to­ra ISE. Zazna­czył przy tym, że współ­udział ten pole­ga głów­nie na wypo­sa­ża­niu labo­ra­to­riów Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych w naj­now­szej gene­ra­cji sprzęt, z któ­re­go korzy­sta­ją zarów­no stu­den­ci jak i pra­cow­ni­cy nauko­wi. „To dzię­ki ich zaan­ga­żo­wa­niu i cięż­kiej pra­cy powsta­ją róż­ne­go typu opra­co­wa­nia, któ­re następ­nie są wdra­ża­ne w życie” – zazna­czył dr inż. Wiśnios. Uczest­ni­cy semi­na­rium zosta­li rów­nież zapo­zna­ni z wysta­wą prac zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych według autor­skich pomy­słów stu­den­tów WEL. To m.in. pro­jekt son­dy do badań  stra­tos­fe­ry oraz urzą­dze­nie słu­żą­ce do pro­duk­cji pły­tek elek­tro­nicz­nych. Osią­gnię­cia Koła pre­zen­to­wa­ne są rów­nież na  licz­nych impre­zach bran­żo­wych, takich jak np. Ogól­no­pol­skie Dni Zin­te­gro­wa­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Poża­ro­we­go, czy na naj­więk­szych tar­gach elek­tro­ni­ki użyt­ko­wej Elec­tro­nics Show. Koło aktyw­nie uczest­ni­czy w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez fir­my współ­pra­cu­ją­ce z Wydzia­łem Elek­tro­ni­ki WAT.

Pod­czas semi­na­rium przed­sta­wi­cie­le firm bran­żo­wych omó­wi­li swo­je pro­duk­ty oraz naj­now­sze roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Wystą­pie­nia obej­mo­wa­ły pre­zen­ta­cje na temat obec­ne­go sta­nu roz­wią­zań tech­nicz­nych inte­li­gent­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa oraz przy­kła­dy ich zasto­so­wań.

Współ­pra­ca Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki z fir­ma­mi bran­żo­wy­mi przy­no­si wymier­ne efek­ty. Przy­kła­dem jest tu wie­lo­let­nia współ­pra­ca WAT z fir­mą Satel, na mocy któ­rej spół­ka od lat dopo­sa­ża labo­ra­to­rium Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych WEL. „Dostar­cza­my do tej pra­cow­ni urzą­dze­nia, któ­re pro­jek­tu­je­my i pro­du­ku­je­my. To urzą­dze­nia słu­żą­ce do zabez­pie­czeń elek­tro­nicz­nych. Przy pomo­cy tych urzą­dzeń zabez­pie­cza­my obiek­ty sta­cjo­nar­ne typu miesz­ka­nia, domy, skle­py” – mówi Maciej Doma­gal­ski, koor­dy­na­tor pro­jek­tu edu­SA­TEL. Zazna­cza przy tym, że spół­ka jest otwar­ta na zatrud­nia­nie absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Podob­ny­mi efek­ta­mi mogą pochwa­lić się pozo­sta­łe fir­my, któ­re zatrud­nia­ją absol­wen­tów WAT, bądź orga­ni­zu­ją prak­ty­ki dla naszych stu­den­tów. War­to rów­nież wspo­mnieć o czte­rech labo­ra­to­riach Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt przez fir­my: AAT Hol­ding, Bosch, ICS Pol­ska, Janex Inter­na­tio­nal, Polon-Alfa, Pul­sar, Satel i Schrack Seco­net. W pra­cow­niach dydak­tycz­nych nazwa­nych Elek­tro­nicz­ne Sys­te­my Bez­pie­czeń­stwa kształ­cą się głów­nie stu­den­ci spe­cjal­no­ści Inży­nie­ria Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja.

Pod­czas spo­tka­nia w uzna­niu wza­jem­nej współ­pra­cy, na wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go sek­cji Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Koła Nauko­we­go Elek­tro­ni­ków WAT, dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski wrę­czył dyplom Seba­stia­no­wi Bro­dzie, zastęp­cy dyrek­to­ra Dzia­łu Ser­wi­su w fir­mie AAT Hol­ding.

Patro­nat mery­to­rycz­ny nad pią­tą edy­cją Semi­na­rium Bran­ży Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa obję­ła Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych, nato­miast patro­nat medial­ny – wydaw­nic­twa bran­żo­we: „SEC&AS”, „Ochro­na Mie­nia i Infor­ma­cji”, „Zabez­pie­cze­nia”, a tak­że „Głos Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej”.

Po zakoń­cze­niu semi­na­rium na strzel­ni­cy spor­to­wej Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT odbył się tur­niej strze­lec­ki dla pra­cow­ni­ków firm bio­rą­cych udział w semi­na­rium o Puchar Dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Naj­lep­szym strzel­cem wśród uczest­ni­ków kon­kur­su oka­zał się Dariusz Okra­sa, dyrek­tor Fir­my ID Elec­tro­nics.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek