Strona główna » Aktualności » Złoto dla siłaczy WAT w Akademickich Mistrzostwach Polski

Złoto dla siłaczy WAT w Akademickich Mistrzostwach Polski

Siła­cze z Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zaję­li I miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej  Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w trój­bo­ju siło­wym. Zawo­dy odby­ły się 5 i 6 czerw­ca w Kato­wi­cach.

I miej­sce w kate­go­rii 105 kg i jed­no­cze­śnie I miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka zajął sierż. pchor. Mar­cin Bogac­ki z wyni­kiem 750 kg. Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­wa­ją ten tytuł nie­prze­rwa­nie od 2014 roku. Nowy rekord życio­wy, koń­cząc rywa­li­za­cję z wyni­kiem 395 kg w kate­go­rii 66 kg, usta­no­wił kpr. pchor. Miko­łaj Pożo­ga. Z kolei Rafał Łazic­ki uzy­skał wynik 610 kg w kate­go­rii 74 kg zaj­mu­jąc tym samym II miej­sce w swo­jej kate­go­rii. „Prze­ciw­ni­cy nie byli łatwi do poko­na­nia, jed­nak­że ze star­tu jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny. Nie­uda­na pró­ba pobi­cia obec­ne­go rekor­du w mar­twym cią­gu daje mi tyl­ko jesz­cze więk­szą moty­wa­cję, aby ten rekord na następ­nych zawo­dach usta­no­wić. Myślę, że to tyl­ko kwe­stia cza­su” – rela­cjo­nu­je Łazic­ki. Trze­cie miej­sce w kate­go­rii 83 kg wywal­czył sierż. pchor. Karol Dyrek uzy­sku­jąc  wynik 585 kg. „Cel na przy­szłe zawo­dy jest jeden – 600 kg” – pod­kre­śla zawod­nik.

Do rywa­li­za­cji w kate­go­rii 93 kg przy­stą­pi­ło czte­rech zawod­ni­ków Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. „Te zawo­dy będę pamię­tał dłu­go. Kilo­gra­my magne­zji w powie­trzu, krzy­ki kole­gów i tre­ne­ra – to trze­ba prze­żyć na wła­snej skó­rze” – mówi debiu­tu­ją­cy sierż. pchor. Mate­usz Chu­dzik, któ­ry uzy­skał wynik 587,5 kg. Nato­miast st. szer. pchor. Miłosz Pio­trow­ski wywal­czył wynik 572,5 kg. Z kolei sierż. pchor. Jan Duma zdo­był II miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni uzy­sku­jąc wynik 657,5 kg. Trze­cie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni zajął Mate­usz Szy­mań­ski z wyni­kiem  650 kg. „Mimo tylu nie­uda­nych tre­nin­go­wych prób pierw­szy raz w życiu prze­ła­ma­łem tak bar­dzo wycze­ka­ną prze­ze mnie gra­ni­cę 250 kg w przy­sia­dzie. Kolej­ny cel – rekord w swo­jej kate­go­rii w tym boju” – stwier­dza Szy­mań­ski. Po zacię­tej wal­ce z rywa­lem, z wyni­kiem 675 kg Krzysz­tof  Stan­gret zajął III miej­sce w kate­go­rii 120 kg.

Zawod­ni­ków WAT zagrze­wa­li i moty­wo­wa­li do wal­ki kole­dzy z Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Ich licz­ne suk­ce­sy to nie­wąt­pli­wie zasłu­ga tre­ne­ra Wal­de­ma­ra Stan­gre­ta.

Kata­rzy­na Rze­mie­niak
fot. Mar­cin Kozłow­ski