Strona główna » Aktualności » Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie trzy zało­gi. Nasze zespo­ły zaję­ły pierw­sze, trze­cie i czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, co z kolei zło­ży­ło się na 1 miej­sce WAT w punk­ta­cji dru­ży­no­wej sto­łecz­nych uczel­ni.

Naj­le­piej pora­dził sobie sierż. pchor. Igor Der­wich w zało­dze z szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem. Trze­ci był Karol Erd ze st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem i zastę­pu­ją­cym nie­obec­ną zawod­nicz­kę ppor. Ada­mem Łożyń­skim. Tuż za podium zna­la­zła się zało­ga prze­wod­ni­czą­ce­go Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go szer. pchor. Rafa­ła Bła­żej­czy­ka, któ­re­mu towa­rzy­szy­li: st. kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta i stu­dent­ka wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Karo­li­na Skow­roń­ska. „Były to pierw­sze rega­ty w tym roku, w któ­rych wzię­li­śmy udział. Do tej pory tyl­ko tre­no­wa­li­śmy. Teraz wie­my, że przy­go­to­wa­nia nie poszły na mar­ne. Na Zegrzu omal nie zdo­mi­no­wa­li­śmy całych zawo­dów, bo do zaję­cia całe­go podium w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zabra­kło naszym zało­gom kil­ku metrów. Przed nami kolej­ne szan­se i spraw­dzia­ny. Pierw­szym z nich będą Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne na Mazu­rach na począt­ku czerw­ca” – mówi ster­nik pchor. Bła­żej­czyk.

Człon­ko­wie Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go WAT na co dzień tre­nu­ją w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zegrzu pod okiem mgr. Zdzi­sła­wa Czaj­ko i ppor. Ada­ma Łożyń­skie­go. Od kil­ku lat osią­ga­ją coraz wyż­sze wyni­ki w zma­ga­niach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Tym samym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sta­je się dru­gim obok Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej cen­trum aka­de­mic­kie­go żeglar­stwa rega­to­we­go.

Doko­na­nia żegla­rzy WAT moż­na śle­dzić na face­bo­oku Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­goklu­bu AZS WAT.

ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
fot. Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie WAT