Strona główna » Aktualności » Żeglarze obronili tytuł wicemistrzów Polski

Żeglarze obronili tytuł wicemistrzów Polski

W czwar­tek 6 czerw­ca zakoń­czy­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Żeglar­stwie. W rega­tach roze­gra­nych w Wil­ka­sach na Mazu­rach wystar­to­wa­ło 70 zespo­łów z całej Pol­ski. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li dru­gie miej­sce bro­niąc tym samym zeszło­rocz­ne­go tytu­łu wice­mi­strzów.

W run­dzie eli­mi­na­cyj­nej, roze­gra­nej pierw­sze­go dnia regat, sierż. pchor. Igor Der­wich wraz z zało­gą: szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem zaję­li 2 miej­sce pew­nie awan­su­jąc do run­dy fina­ło­wej. Pozo­sta­łe dwie zało­gi WAT szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk i Karol Erd awan­so­wa­li do run­dy fina­ło­wej mistrzostw z 8 i 11 miej­sca.

Dru­gie­go dnia, pod­czas run­dy fina­ło­wej, trzy zało­gi z WAT zna­la­zły się poza pierw­szą piet­nast­ką. Jed­nak w ostat­nim dniu, po prze­ana­li­zo­wa­niu pro­ble­mu i przy­go­to­wa­niu bar­dziej uni­wer­sal­nych usta­wień łódek uda­ło się znacz­nie popra­wić wyni­ki. Naj­wię­cej nad­ro­bił ster­nik Karol Erd z sierż. pchor. Szy­mo­nem Borej­zą i st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem. Dopły­wa­jąc na 5 i 6 miej­scach zapew­ni­li sobie 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej. Osta­tecz­nie na 9 miej­scu zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na zało­ga pchor. Der­wi­cha, nato­miast szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk z Karo­li­ną Skow­roń­ską i st. kpr. Prze­my­sła­wem Kale­tą zna­leź­li się tuż za pierw­szą dzie­siąt­ką.

Wyrów­na­ne wyni­ki naszych załóg w połą­cze­niu z dużą roz­bież­no­ścią pozio­mu poszcze­gól­nych zespo­łów pozo­sta­łych uczel­ni dały nam dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej wszyst­kich pol­skich uczel­ni.

Tekst i fot.: ppor. Adam Łożyń­ski