Strona główna » Aktualności » Zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego

Zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego

„Spo­ty­ka­my się dziś w 99. rocz­ni­cę wybu­chu Bitwy War­szaw­skiej, walk o przed­po­le sto­li­cy. Osta­tecz­nie pol­scy żoł­nie­rze, za cenę wiel­kich strat, utrzy­ma­li Radzy­min i inne miej­sco­wo­ści, odsu­wa­jąc nie­przy­ja­cie­la dale­ko od swo­ich pozy­cji. Na pamiąt­kę tej wal­ki zwa­nej rów­nież Cudem nad Wisłą, od 1992 r. Decy­zją Sej­mu RP obcho­dzi­my Świę­to Woj­ska Pol­skie­go” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. 13 sierp­nia w Sali Kino­wej Klu­bu WAT zebra­ła się komen­da Aka­de­mii, obec­ni byli dzie­ka­ni, żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy uczel­ni. Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­czo­ne zosta­ły odzna­cze­nia pań­stwo­we oraz meda­le resor­to­we. Ponad­to wrę­czo­no akty mia­no­wań na wyż­sze stop­nie woj­sko­we oraz przy­wi­ta­no nowo przy­by­łych do WAT żoł­nie­rzy.

Za wzo­ro­we i sumien­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych, Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej odzna­czył dzie­wię­ciu żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii srebr­nym meda­lem za dłu­go­let­nią służ­bę oraz trzech żoł­nie­rzy brą­zo­wym meda­lem za dłu­go­let­nią służ­bę. Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej za dłu­go­let­nią, wzo­ro­wą służ­bę lub pra­cę w Woj­sku Pol­skim nadał zło­ty medal „Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny” pięt­na­stu,  srebr­ny – jede­na­stu oraz  brą­zo­wy – dwu­dzie­stu ośmiu żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii. Dodat­ko­wo szef MON w uzna­niu zasług w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i umac­nia­nia obron­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał brą­zo­wy medal za zasłu­gi dla obron­no­ści kra­ju jede­na­stu żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii. Decy­zją rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka nada­no tak­że jed­ne­mu pra­cow­ni­ko­wi srebr­ny medal za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pogra­tu­lo­wał odzna­czo­nym pra­cow­ni­kom oraz podzię­ko­wał za pra­cę, któ­ra wpły­wa na pozy­tyw­ne postrze­ga­nie uczel­ni. „Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję uho­no­ro­wa­nym dziś żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii. Jestem prze­ko­na­ny że będzie to impuls do dal­szej pra­cy na rzecz WAT, a tak­że całe­go Woj­ska Pol­skie­go. Sło­wa podzię­ko­wa­nia skła­dam wszyst­kim pra­cow­ni­kom i żoł­nie­rzom. Dzię­ki Wasze­mu zaan­ga­żo­wa­niu i cięż­kiej pra­cy nasza Aka­de­mia może poszczy­cić się duży­mi osią­gnię­cia­mi i dobrym postrze­ga­niem w resor­cie obro­ny naro­do­wej a tak­że poza nim. Taki suk­ces nie jest wyni­kiem pra­cy jed­nost­ki, to zbio­ro­wy wysi­łek” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go.

W przed­dzień Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go, w ramach akcji „Żoł­nier­ska Pamięć” pod­cho­rą­żo­wie WAT wezmą udział w porząd­ko­wa­niu mogił żoł­nie­rzy na cmen­ta­rzu woj­sko­wym na  war­szaw­skich Powąz­kach.

Głów­ne obcho­dy Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go odbę­dą się w Kato­wi­cach, gdzie uli­ca­mi mia­sta przej­dzie defi­la­da woj­sko­wa „Wier­ni Pol­sce”. Weź­mie w niej udział 2600 żoł­nie­rzy, 185 jed­no­stek sprzę­tu woj­sko­we­go oraz 60 stat­ków powietrz­nych. Defi­lo­wać będzie rów­nież pod­od­dział z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W tym samym dniu w Kato­wi­cach odbę­dzie się festyn żoł­nier­ski, na któ­rym Dział Pro­mo­cji WAT wysta­wi sto­isko infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­ne. Zain­te­re­so­wa­ni będą mogli zapo­znać się z ofer­tą dydak­tycz­ną Aka­de­mii oraz poroz­ma­wiać ze stu­den­ta­mi. Dodat­ko­wo naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki zapre­zen­tu­ją inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki.

W Świę­to Woj­ska Pol­skie­go dele­ga­cja 40 pod­cho­rą­żych WAT wraz z ofi­ce­rem wezmą  udział w uro­czy­stej zmia­nie poste­run­ku hono­ro­we­go na Pla­cu Pił­sud­skie­go w War­sza­wie.

W sobo­tę 17 sierp­nia w Raszy­nie, z oka­zji przy­się­gi uczniów klas mun­du­ro­wych odbę­dzie się festyn woj­sko­wy. Pra­cow­ni­cy oraz stu­den­ci WAT na sto­isku pro­mo­cyj­nym naszej uczel­ni odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia zwią­za­ne z zasa­da­mi rekru­ta­cji na stu­dia  w WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski