» » Zarządzenie w sprawie zapobiegania i monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2

Zarządzenie w sprawie zapobiegania i monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT z dnia 12 mar­ca 2020 r. okre­śla kolej­ne dzia­ła­nia uczel­ni, któ­re mają na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. Pro­si­my pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów WAT o zapo­zna­nie się z Zarzą­dze­niem.

Zarzą­dze­nie doty­czy m.in.:

  • zawie­sze­nia od 12 mar­ca do 25 mar­ca 2020 r. wykła­dów i zajęć dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów, słu­cha­czy cywil­nych i kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych wszyst­kich rocz­ni­ków;
  • odwo­ła­nia wyda­rzeń o cha­rak­te­rze otwar­tym: kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów, dnia otwar­te­go, juwe­na­liów, Świę­ta Spor­tu i innych orga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej;
  • wstrzy­ma­nia wyjaz­dów zagra­nicz­nych do kra­jów obję­tych zagro­że­niem epi­de­mio­lo­gicz­nym, wska­za­nych w komu­ni­ka­cie Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go jako ryzy­kow­ne;
  • ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów bez­po­śred­nich w komu­ni­ka­cji wewnątrz­a­ka­de­mic­kiej;
  • moni­to­ro­wa­nia i codzien­ne­go rapor­to­wa­nia przez kie­row­ni­ków jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych o sytu­acji w pod­le­głej jed­no­st­ce.

Ogra­ni­cze­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej w uczel­ni nie ma wpły­wu na jej bie­żą­ce funk­cjo­no­wa­nie. Nie jest wstrzy­ma­na tak­że dzia­łal­ność nauko­wa.

Zale­ca się spraw­dza­nie aktu­al­nych infor­ma­cji zamiesz­cza­nych na stro­nach inter­ne­to­wych: www​.gov​.pl/​k​o​r​o​n​a​w​i​rus oraz gis​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2