» » Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

W śro­dę 25 mar­ca rek­tor-komen­dant WAT wydał Zarzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie  roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2.

Zarzą­dze­nie doty­czy m.in.

  • prze­dłu­że­nia do 10 kwiet­nia zawie­sze­nia w uczel­ni wykła­dów i zajęć dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów, słu­cha­czy cywil­nych i kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych wszyst­kich rocz­ni­ków;
  • reali­zo­wa­nia zajęć za pomo­cą tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość;
  • wyko­ny­wa­nia pra­cy zdal­nej, z wyłą­cze­niem przy­pad­ków, gdy jest to nie­zbęd­ne w zapew­nie­niu cią­gło­ści funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni.

Uwa­ga! Pra­cow­ni­cy, stu­den­ci i dok­to­ran­ci są zobo­wią­za­ni do natych­mia­sto­we­go infor­mo­wa­nia (tele­fo­nicz­nie i mailo­wo) wła­ści­wych kie­row­ni­ków jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych o podej­rze­niu zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem lub obję­cia kwa­ran­tan­ną.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z peł­nym doku­men­tem.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2