Strona główna » Aktualności » Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

25 maja 2020 r. Rek­tor-Komen­dant WAT wydał nowe zarzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie  roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2.

Zarzą­dze­nie doty­czy m.in.

  • kon­ty­nu­owa­nia zawie­sze­nia w uczel­ni wykła­dów i zajęć pro­gra­mo­wych w try­bie sta­cjo­nar­nym dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów, słu­cha­czy cywil­nych i kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych wszyst­kich rocz­ni­ków, poza sytu­acja­mi wymie­nio­ny­mi w § 1 ust. 4  zarzą­dze­nia;
  • reali­zo­wa­nia zajęć za pomo­cą tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość jeśli rodzaj zajęć pozwa­la na ich pro­wa­dze­nie w for­mie zdal­nej – doty­czy wszyst­kich stu­den­tów;
  • pozo­sta­wie­nia w rejo­nach zakwa­te­ro­wa­nia uczest­ni­ków szko­le­nia woj­sko­we­go kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów, kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz ochot­ni­ków w ramach służ­by przy­go­to­waw­czej na potrze­by kor­pu­su ofi­ce­rów, któ­rzy reali­zo­wać będą m.in. prak­tycz­ne zaję­cia ogól­no­woj­sko­we, ćwi­cze­nia i labo­ra­to­ria.

Do zarzą­dze­nia zosta­ły dołą­czo­ne „Wytycz­ne w zakre­sie prze­strze­ga­nia dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych w warun­kach sta­nu epi­de­mii COVID-19” wyda­ne przez Kanc­le­rza WAT.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z peł­nym doku­men­tem.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 22 maja 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2