Strona główna » Aktualności » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT, akre­dy­to­wa­ne przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji, od ponad 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność cer­ty­fi­ka­cyj­ną w zakre­sie sys­te­mów zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy.

Nowo­cze­sny sys­tem zarzą­dza­nia wyma­ga od każ­dej orga­ni­za­cji stwo­rze­nia bez­piecz­nych miejsc pra­cy co prze­kła­da się na cią­głą oce­nę i moni­to­ro­wa­nie nie tyl­ko ryzy­ka zawo­do­we­go ale tak­że ryzyk zwią­za­nych z BHP.  Dla­te­go celem każ­dej orga­ni­za­cji jest zadba­nie o bez­pie­czeń­stwo swo­ich pra­cow­ni­ków poprzez wdro­że­nie sku­tecz­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy (SZ BHP). Obiek­tyw­nym potwier­dze­niem speł­nie­nia tych wyma­gań jest uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu SZBHP wyda­ne­go przez nie­za­leż­ną jed­nost­kę cer­ty­fi­ku­ją­cą. Taką jed­nost­ką jest Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­re przy­zna­ło już ponad 700 cer­ty­fi­ka­tów.

Sys­tem zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy (BHP) sta­no­wi część  ogól­ne­go  sys­te­mu  zarzą­dza­nia  przed­się­bior­stwem,  któ­re  obej­mu­je: struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, pla­no­wa­nie, odpo­wie­dzial­ność, zasa­dy postę­po­wa­nia, pro­ce­du­ry, pro­ce­sy i zaso­by potrzeb­ne do opra­co­wa­nia, wdra­ża­nia, reali­zo­wa­nia, prze­glą­du i utrzy­my­wa­nia poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy, a tym samym do zarzą­dza­nia ryzy­kiem zawo­do­wym wystę­pu­ją­cym w  śro­do­wi­sku  pra­cy  w  związ­ku  z  dzia­łal­no­ścią  przed­się­bior­stwa.  Sys­tem BHP jest więc narzę­dziem uła­twia­ją­cym przed­się­bior­stwu speł­nie­nie wyma­gań obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa i zapew­nie­nie wła­ści­wej ochro­ny bez­pie­czeń­stwa i zdro­wia pra­cow­ni­ków. Jest to sys­tem pro­ak­tyw­ny – przed­się­bior­ca ma zadbać o bez­piecz­ną pra­cę nie tyl­ko wczo­raj i dziś ale też jutro, sta­ra­jąc się wyeli­mi­no­wać przy­czy­ny, któ­re mogą dopro­wa­dzić do zaist­nie­nia nie­po­żą­da­ne­go zda­rze­nia.

Ocze­ki­wa­nym wyni­kiem wdro­że­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia BHP jest sku­tecz­ne zapo­bie­ga­nie wypad­kom przy pra­cy i zacho­ro­wa­niom zwią­za­nym z pra­cą oraz zapew­nie­nie bez­piecz­nych i zdro­wych miejsc pra­cy. Wyko­ny­wa­nie pra­cy przez czło­wie­ka zawsze wią­że się z ryzy­kiem zaist­nie­nia wypad­ku.

Według Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji Pra­cy (ILO), w 2014 roku w wyni­ku wypad­ków przy pra­cy i cho­rób zawo­do­wych zgi­nę­ło oko­ło 2.340.000 osób.  Z tego, oko­ło 2 mln przy­pad­ków było wyni­kiem cho­rób zawo­do­wych, a  340 000 sta­no­wi­ły wypad­ki.  W 2017 r. na świe­cie zmar­ło lub zgi­nę­ło – w wyni­ku czę­sto nie­pra­wi­dło­wych dzia­łań zwią­za­nych z pra­cą zawo­do­wą  lub w wyni­ku cho­rób z nią zwią­za­nych, ok. 2 500 000 pra­cow­ni­ków. W tym cza­sie w Pol­sce śmierć ponio­sło aż 269 pra­cow­ni­ków.

Wdro­że­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia BHP mini­ma­li­zu­je ryzy­ko wystę­pu­ją­ce w miej­scach pra­cy  poprzez: reduk­cję wypad­ko­wo­ści i cho­rób zawo­do­wych, ana­li­zę poten­cjal­nych zagro­żeń zwią­za­nych z reali­za­cją prac, popra­wę efek­tyw­no­ści w obsza­rze BHP, zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków w two­rze­nie sys­te­mu BHP i moty­wa­cję ich do bez­piecz­nej pra­cy.

Wdro­że­nie i cer­ty­fi­ko­wa­nie sys­te­mu BHP w orga­ni­za­cji przy­czy­nia się do:

 • zmniej­sze­nia licz­by osób poszko­do­wa­nych w wypad­kach przy pra­cy i awa­riach,
 • zapo­bie­ga­nia wypad­kom śmier­tel­nym przy pra­cy,
 • zmniej­sze­nia obcią­żeń zwią­za­nych z wypad­ka­mi przy pra­cy i cho­ro­ba­mi zawo­do­wy­mi, co skut­ku­je zmniej­sze­niem strat wyni­ka­ją­cych m.in. z nie­obec­no­ści pra­cow­ni­ków,
 • stwo­rze­nia jed­no­li­tych, powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych ram dla popra­wy bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków,
 • zmniej­sze­nia ryzy­ka w miej­scu pra­cy i stwo­rze­nie lep­szych, bez­piecz­niej­szych warun­ków pra­cy,
 • popra­wy rela­cji z insty­tu­cja­mi kon­tro­lu­ją­cy­mi.

Wdro­że­nie i cer­ty­fi­ka­cja sys­te­mu BHP przy­czy­nia się do wzro­stu efek­tyw­no­ści przed­się­biorstw, co wyra­ża się mię­dzy inny­mi:

 • popra­wą warun­ków pra­cy zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków,
 • lep­szym wyko­rzy­sta­niem  poten­cja­łu  pra­cow­ni­cze­go,
 • ogra­ni­cze­niem strat wyni­ka­ją­cych z tytu­łu nie­wła­ści­we­go sta­nu  BHP  (np.  kosz­tów  wypad­ków,  cho­rób  zawo­do­wych, napraw par­ku maszy­no­we­go itd.),
 • więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem pra­cow­ni­ków do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów praw­nych w zakre­sie BHP oraz w pro­ble­my zwią­za­ne z pro­duk­cją  co prze­ja­wia­ło się pod­nie­sie­niem jako­ści, popra­wą ter­mi­no­wo­ści reali­za­cji zamó­wień, wzro­stem zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych, zwięk­sze­niem sprze­da­ży, wydaj­no­ści pra­cy oraz sprzy­ja­ło lep­szej inte­gra­cji pra­cow­ni­ków z cela­mi fir­my (wzrost moty­wa­cji do pra­cy),
 • zmniej­sze­niem rota­cji pra­cow­ni­ków, cze­go efek­tem były mniej­sze kosz­ty szko­le­nia nowych pra­cow­ni­ków.

Pod­sta­wą sys­te­mu zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy jest ana­li­za kosz­tów i korzy­ści. W ana­li­zie tej powin­ny być uwzględ­nia­ne wszyst­kie pod­sta­wo­we skład­ni­ki kosz­tów zarów­no zwią­za­ne z nie­do­sta­tecz­nym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny zdro­wia pra­cow­ni­ków, jak i dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych. Nale­ży też roz­wa­żyć kosz­ty ubez­pie­cze­nia wypad­ko­we­go, powsta­ją­ce w wyni­ku wypad­ków przy pra­cy i cho­rób zawo­do­wych oraz będą­ce wyni­kiem uciąż­li­wo­ści zwią­za­nych z nie­er­go­no­micz­ną orga­ni­za­cją pra­cy.

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści
fot. manuart/Adobe Stock