Strona główna » Aktualności » Zakończono rekrutację na studia wojskowe i cywilne I stopnia

Zakończono rekrutację na studia wojskowe i cywilne I stopnia

Zakoń­czy­ła pra­cę Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, któ­ra pod­ję­ła decy­zje o kwa­li­fi­ka­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ki woj­sko­we oraz stu­dia I stop­nia na kie­run­ki cywil­ne – sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny może spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, gdzie wywie­szo­ne są listy, dodat­ko­wo do każ­de­go kan­dy­da­ta zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go wysła­no wia­do­mość pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Do kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ną wysła­ne decy­zje pocz­tą tra­dy­cyj­ną.

Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne na stu­dia zobli­go­wa­ne są do 25 lip­ca potwier­dzić chęć stu­dio­wa­nia w WAT, poprzez przed­sta­wie­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści i zło­że­nie wyma­ga­nych doku­men­tów (na stu­dia woj­sko­we dodat­ko­wo: zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go, ory­gi­nał skró­co­ne­go odpi­su aktu uro­dze­nia, życio­rys w for­mie opi­so­wej), o ile nie doko­na­ły tego wcze­śniej. W ponie­dzia­łek, 29 lip­ca zosta­nie pod­ję­ta decy­zja, o ewen­tu­al­nym pro­wa­dze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na cywil­ne stu­dia sta­cjo­nar­ne i inne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

Studia wojskowe

Na stu­dia woj­sko­we zakwa­li­fi­ko­wa­no 889 osób, speł­nia­ją­cych warun­ki for­mal­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia na ten rodzaj stu­diów, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 31 punk­tów ran­kin­go­wych liczo­nych za wyni­ki czę­ści pisem­nej matu­ry, spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W przy­pad­ku rezy­gna­cji osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, zosta­ną przy­ję­ci kolej­ni kan­dy­da­ci z list ran­kin­go­wych, któ­rzy posia­da­ją naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

Studia cywilne stacjonarne

Na stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 2418 kan­dy­da­tów na 1470 miejsc, przyj­mu­jąc, że nie wszyst­kie oso­by zde­cy­du­ją się pod­jąć stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Każ­da z tych osób uzy­ska­ła na więk­szość z kie­run­ków mini­mum 30 punk­tów ran­kin­go­wych, a na bio­cy­ber­ne­ty­kę, inży­nie­rię mate­ria­ło­wą oraz obron­ność pań­stwa mini­mum 25. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na ten rodzaj stu­diów obec­nie nie jest pro­wa­dzo­na. Po 29 lip­ca, po zło­że­niu doku­men­tów, może zostać pod­ję­ta decy­zja o uru­cho­mie­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na nie­któ­re kie­run­ki tej for­my stu­diów.

Studia niestacjonarne

Na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 575 osób, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 15 punk­tów ran­kin­go­wych. Nie zosta­ły uru­cho­mio­ne na tej for­mie stu­diów kie­run­ki: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, obron­ność pań­stwa. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca, do wyczer­pa­nia limi­tu miejsc, na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne będzie obec­nie pro­wa­dzo­na na kie­run­ki:  ener­ge­ty­ka, logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, zarzą­dza­nie. Po 29 lip­ca może zostać ogło­szo­na infor­ma­cja o rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej rów­nież na inne uru­cho­mio­ne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych. W rekru­ta­cji tej mogą uczest­ni­czyć kan­dy­da­ci, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li poni­żej), zło­żą w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żą ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Oso­by, któ­re kan­dy­do­wa­ły tyl­ko na kie­run­ki, któ­re nie zosta­ły uru­cho­mio­ne i nie będą kan­dy­do­wać na inne w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, pro­szo­ne są o poda­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl) nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie zwró­co­na opła­ta rekru­ta­cyj­na.

Możliwość przeniesienia na studia wojskowe

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­nią się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT (stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych). Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­nie powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­nie się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­ma tytuł pod­cho­rą­że­go i odbę­dzie pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Następ­nie będzie kon­ty­nu­ował naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru). Warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Tabela
z minimalnymi wartościami punktów rankingowych po decyzjach
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
kie­ru­nek stu­diów
2019
WCSCN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we 3415
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na 25 
bio­go­spo­dar­ka 30 
budow­nic­two484521
che­mia6639 
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja313415
ener­ge­ty­ka 3015
geo­de­zja i kar­to­gra­fia4731-
infor­ma­ty­ka42 30
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa 4730 
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na 42 
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 25 
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne 60 
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo39  
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)503618
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki) 3215
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka604520
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn453015
mecha­tro­ni­ka395020
obron­ność pań­stwa 25-
zarzą­dza­nie 4215