Strona główna » Aktualności » Zaawansowane technologie monitorowania granic – zakończenie kursu w ramach Erasmusa wojskowego

Zaawansowane technologie monitorowania granic – zakończenie kursu w ramach Erasmusa wojskowego

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 7 czerw­ca pię­cio­dnio­wy kurs Com­mon Modu­le – Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce (Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie moni­to­ro­wa­nia gra­nic) reali­zo­wa­ny w WAT pod auspi­cja­mi Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Szko­le­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej uczel­ni już po raz dru­gi. W tego­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział dwu­na­stu stu­den­tów z Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my z Buka­resz­tu,  Natio­nal Defen­ce Uni­ver­si­ty z Brna, Land For­ces Aca­de­my z Sibiu, Edu­ca­tion and Tra­ining Com­mand and Scho­ol of Applied Mili­ta­ry Stu­dies z Tury­nu oraz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

„To już dru­ga edy­cja modu­łu pro­wa­dzo­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Z roku na rok przy­cią­ga­my coraz wię­cej uczest­ni­ków z zagra­nicz­nych uczel­ni woj­sko­wych, co nie­wąt­pli­wie świad­czy o roz­po­zna­wal­no­ści WAT na are­nie euro­pej­skiej. W przy­szłym roku pla­nu­je­my roz­sze­rze­nie naszej ofer­ty, ponie­waż zapo­trze­bo­wa­nie na kształ­ce­nie tech­nicz­ne jest bar­dzo duże wśród naszych part­ne­rów” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów.

W reali­za­cję kur­su zaan­ga­żo­wa­nych było pięć wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydział Cyber­ne­ty­ki, Wydział Elek­tro­ni­ki, Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki. Uczest­ni­cy kur­su zosta­li zapo­zna­ni z naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi osią­gnię­cia­mi z tema­ty­ki zobra­zo­wa­nia geo­prze­strzen­ne­go, zasto­so­wa­nia wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, bio­me­trii, wykry­wa­nia zagro­żeń che­micz­nych, radio­lo­gicz­nych i mate­ria­łów wybu­cho­wych, tech­no­lo­gii wykry­wa­nia i zakłó­ca­nia nie­po­żą­da­nych sygna­łów radio­wych, a tak­że tech­no­lo­gii nok­to­wi­zyj­nych i ter­mo­wi­zyj­nych.

Wykła­dy były pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich, wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: płk. dr. inż. Bogu­sła­wa Sio­dłow­skie­go, ppłk. dr. inż. Mariu­sza Chmie­lew­skie­go, płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­kę, ppłk. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Poko­niecz­ne­go, ppłk. dr. inż. Grze­go­rza Czo­pi­ka, dr. inż. Mariu­sza Kast­ka, dr inż. Aga­tę Orych, dr. inż. Micha­ła Wiśnio­sa, dr. inż. Jaro­sła­wa Szul­ca, dr inż. Ewe­li­nę Maj­dę oraz pra­cow­ni­ków Zakła­du Radio­me­trii i Moni­to­rin­gu Ska­żeń Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Dodaj­my, że euro­pej­skie uczel­nie woj­sko­we pro­po­nu­ją już kil­ka­dzie­siąt róż­nych modu­łów – przed­mio­tów z róż­no­rod­nej tema­ty­ki. Każ­dy moduł musi przejść pro­ces akcep­ta­cji przez wszyst­kie pań­stwa bio­rą­ce udział w ini­cja­ty­wie i jest fir­mo­wa­ny przez Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Szko­le­nie koń­czy się egza­mi­nem oraz ankie­tą ewa­lu­acyj­ną, a stu­den­ci, któ­rzy pomyśl­nie ukoń­czą moduł otrzy­mu­ją świa­dec­two i punk­ty ECTS, któ­re umoż­li­wia­ją uzna­nie przed­mio­tu w macie­rzy­stych uczel­niach.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Seba­stian Jurek