Strona główna » Aktualności » XXVIII Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy

XXVIII Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy

Pra­wie 500 żoł­nie­rzy, w tym 61 pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyru­szy­ło 5 sierp­nia na Jasną Górę w ramach XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­wej Piel­grzym­ki Żoł­nie­rzy. Do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej wędru­ją rów­nież pra­cow­ni­cy cywil­ni resor­tu obro­ny naro­do­wej ze swo­imi bli­ski­mi, a tak­że 100 żoł­nie­rzy z Chor­wa­cji, Litwy, Nie­miec, Sło­wa­cji oraz Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Przed wyru­sza­niem, piel­grzy­mi uczest­ni­czy­li we Mszy Świę­tej, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup polo­wy WP Józef Guz­dek.  Hasłem prze­wod­nim  tego­rocz­nej piel­grzym­ki są sło­wa „Oto Mat­ka Two­ja”. 

W cią­gu 10 dni piel­grzy­mi poko­na­ją oko­ło 300 kilo­me­trów, nie­mal 35 km dzien­nie. Tra­sa piel­grzym­ki pro­wa­dzi przez róż­ne dro­gi, bez wzglę­du na warun­ki pogo­do­we, jed­nak nale­ży do naj­bar­dziej malow­ni­czych tras piel­grzym­ko­wych. Piel­grzy­mi poko­na­ją szlak po nie­co zapo­mnia­nych Sank­tu­ariach Maryj­nych w Mied­nie­wi­cach, Smar­dze­wi­cach  oraz Sank­tu­arium św. Ojca Pio na Prze­pro­śnej Gór­ce, któ­re jest jed­nym z ostat­nich eta­pów piel­grzym­ki.

W śro­dę 14 sierp­nia piel­grzy­mi dotrą na Jasną Górę, gdzie o godz. 13:00 przed Cudow­nym Obra­zem w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej wezmą udział we Mszy Świę­tej.

Syl­wia Dymek
fot. Krzysz­tof Stęp­kow­ski