Strona główna » Aktualności » XI Półmaraton Komandosa

XI Półmaraton Komandosa

 

8 lute­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się XI Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa o Puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. W zawo­dach wystar­to­wa­ło 338 zawod­ni­ków. Naj­szyb­ciej tra­sę wśród męż­czyzn poko­nał 42-let­ni sierż. Artur Pelo z 7 Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża z cza­sem 1 godz. 27 min 1 s. Wśród pań naj­szyb­sza była sierż. Alek­san­dra Jakub­czak z 3 Bata­lio­nu Zme­cha­ni­zo­wa­ne­go, któ­ra poko­na­ła tra­sę w 1 godz. 49 min i 32 s.

Zawo­dy w imie­niu JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT otwo­rzył pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Zawod­ni­cy mie­li do poko­na­nia pięć czte­ro­ki­lo­me­tro­wych pętli. Tra­sa bie­gu wio­dła przez plac ćwi­czeń tak­tycz­nych WAT i oko­licz­ne lasy, gdzie znaj­do­wa­ły się natu­ral­ne prze­szko­dy jak np. powa­lo­ne drze­wa. Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa to dla wie­lu zawod­ni­ków obo­wiąz­ko­we wyda­rze­nie w kalen­da­rzu zawo­dów bie­go­wych. Jed­nak byli też tacy, któ­rzy wystar­to­wa­li pierw­szy raz i rów­nież dosko­na­le sobie pora­dzi­li. „Bie­głem w tym bie­gu po raz pierw­szy i na pew­no nie ostat­ni, bo czas jaki uzy­ska­łem i miej­sce (trze­cie wśród zawod­ni­ków z WAT, ale dopie­ro 62 w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej) dają jesz­cze duże pole do popra­wy. Na pew­no jest to świet­ny bieg dla żoł­nie­rzy, bo daje moż­li­wość spraw­dze­nia sie­bie i sprzę­tu pod­czas inten­syw­ne­go wysił­ku i dłu­gie­go dystan­su” – przy­zna­je mjr Grze­gorz Włoch, dowód­ca 3 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT. Udział w bie­gu kadry WAT to rów­nież chęć zmo­ty­wo­wa­nia pod­cho­rą­żych do takiej aktyw­no­ści fizycz­nej. „Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa jest naszym bie­giem, orga­ni­zo­wa­nym przez WAT, dla­te­go star­tu­jąc w nim, oprócz tego, że rywa­li­zu­je­my mię­dzy sobą, chce­my zmie­rzyć się rów­nież z naszy­mi pod­cho­rą­ży­mi. Ofi­ce­ro­wie WAT dowo­dzą, że są spraw­ni fizycz­nie. I jeśli my daje­my radę, to pod­cho­rą­żo­wie tym bar­dziej powin­ni roz­wa­żyć uczest­nic­two w tego typu zawo­dach spor­to­wych” – pod­kre­śla płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Dru­gie miej­sce wśród męż­czyzn zajął szer. Ryszard Soko­łow­ski z cza­sem 1 godz. 27 min i 32 s, a trze­cie kpr. Piotr Wija­ta z 42 Bazy Lot­nic­twa Szkol­ne­go z wyni­kiem 1 godz. 31 min i 46 s. Dru­gie miej­sce wśród pań zdo­by­ła Patry­cja Bere­znow­ska, któ­ra linię mety prze­kro­czy­ła po 1 godz. 53 min i 40 s, a trze­cie por. Aga­ta Pie­tro­szek z Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych z cza­sem 1 godz. 59 min i 16 sekun­dach.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej zwy­cię­ży­ła 7 Bry­ga­da Obro­ny Wybrze­ża, na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych, a na trze­cim – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

W kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi pierw­sze miej­sce wywal­czy­ła Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych, dru­gie – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, a trze­cie – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej.

Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Pierw­szą edy­cję, któ­ra odby­ła się w 2010 r. ukoń­czy­ło 62 zawod­ni­ków. W tego­rocz­nej edy­cji limit 300 miejsc zapeł­nił się w nie­speł­na w 15 godzin. Osta­tecz­nie z pra­wie 500 zgło­szeń do dokoń­cze­nia reje­stra­cji dopusz­czo­no 360 zawod­ni­ków, z któ­rych wystar­to­wa­ło 338. Celem zawo­dów jest popu­la­ry­za­cja rywa­li­za­cji bie­go­wej wśród żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy służb mun­du­ro­wych oraz osób cywil­nych.

Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa zali­cza­ny jest do kla­sy­fi­ka­cji Wiel­kie­go Szle­ma Koman­do­sa 2020. W jego skład wcho­dzą tak­że:

  • 6. Ćwierć­ma­ra­ton Koman­do­sa w Słup­sku, 25 stycz­nia 2020 r.
  • 4. Set­ka Koman­do­sa w Lubliń­cu, 13 mar­ca 2020 r.
  • 24. Bieg o Nóż Koman­do­sa w Lubliń­cu, 10 paź­dzier­ni­ka 2020 r.
  • 17. Mara­ton Koman­do­sa w Lubliń­cu, 28 listo­pa­da 2020 r.

Szcze­gó­ło­wa lista wyni­ków

kpt. Paweł Żało­ba
fot. Grze­gorz Rosiń­ski