Strona główna » Aktualności » Wystawa zagranicznej literatury naukowej w Bibliotece Głównej WAT

Wystawa zagranicznej literatury naukowej w Bibliotece Głównej WAT

Biblio­te­ka Głów­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Kra­ina Ksią­żek zapra­sza­ją na wysta­wę zagra­nicz­nej lite­ra­tu­ry nauko­wej w zakre­sie nauk tech­nicz­nych. Eks­po­zy­cję moż­na zoba­czyć w dniach od 29 do 30 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach od 10.00 do 16.00 w holu Biblio­te­ki Głów­nej WAT.

Pod­czas trwa­nia wysta­wy będzie moż­li­we zgła­sza­nie ksią­żek jako pro­po­zy­cji do zaku­pu przez Biblio­te­kę.

fot. Adrian Boj­czuk