Strona główna » Aktualności » Wystawa w Bibliotece Głównej WAT z okazji Dnia Podchorążego

Wystawa w Bibliotece Głównej WAT z okazji Dnia Podchorążego

Histo­ria Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to przede wszyst­kim histo­ria pod­cho­rą­żych, któ­rzy two­rzą ją od 68 lat, obec­nie wraz ze stu­den­ta­mi cywil­ny­mi. Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go, któ­ry przy­pa­da na 29 listo­pa­da, Biblio­te­ka Głów­na WAT zor­ga­ni­zo­wa­ła wysta­wę poświę­co­ną histo­rii pod­cho­rą­żych. Dzień Pod­cho­rą­że­go obcho­dzo­no jesz­cze pod zabo­ra­mi w 1908 roku, w kon­spi­ra­cyj­nej Szko­le Pod­cho­rą­żych we Lwo­wie. Bar­dzo uro­czy­ście obcho­dy zor­ga­ni­zo­wa­no po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku.

Wysta­wa obej­mu­je rów­nież cza­sy współ­cze­sne. Obec­nie Dzień Pod­cho­rą­że­go obcho­dzo­ny jest uro­czy­ście we wszyst­kich uczel­niach woj­sko­wych, rów­nież w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, gdzie odby­wa­ją się szcze­gól­ne dla naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej wyda­rze­nia. Pod­cho­rą­żo­wie upa­mięt­nia­ją rocz­ni­cę nocy listo­pa­do­wej orga­ni­zu­jąc Bieg Nocy Listo­pa­do­wej, skła­da­ją wią­zan­ki kwia­tów m.in. pod pomni­kiem por. Pio­tra Wysoc­kie­go, bio­rą tak­że udział w uro­czy­stym ape­lu na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru. Co roku odby­wa się rów­nież Bal Pod­cho­rą­żych.

Wysta­wę moż­na oglą­dać w holu Biblio­te­ki Głów­nej WAT do koń­ca 2019 roku.

Zapra­sza­my.