Strona główna » Aktualności » Wyróżnienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla naukowców WAT

Wyróżnienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla naukowców WAT

Dwa zespo­ły nauko­wo-badaw­cze Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT zosta­ły wyróż­nio­ne dyplo­ma­mi uzna­nia przez Pol­ską Izbę Gospo­dar­czą Zaawan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii za zdo­by­cie meda­li na 116 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Wyna­laz­czo­ści Con­co­urs Lépi­ne 2017 w Pary­żu. Pol­ska Izba Gospo­dar­cza Zaawan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii obję­ła tego­rocz­ne tar­gi hono­ro­wym patro­na­tem.

14 lip­ca br. na wal­nym zgro­ma­dze­niu prze­wod­ni­czą­cy Rady Izby prof. Jerzy Buzek wrę­czył pro­rek­to­ro­wi ds. roz­wo­ju dr. hab. inż. Lucja­no­wi Śnież­ko­wi oraz prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­to­wi Mier­czy­ko­wi dyplo­my gra­tu­la­cyj­ne dla:

  • Zespo­łu z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii w skła­dzie: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawi­nec­ki i mgr inż. Kamil Kaczyń­ski za zdo­by­cie BRĄZOWEGO MEDALU i spe­cjal­ne­go wyróż­nie­nia EUROPE FRANCE INVENTEURS, za sys­tem ste­ga­no­gra­ficz­ny wyko­rzy­stu­ją­cy kody trój­ko­we;
  • Zespo­łu z Insty­tu­tu Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych w skła­dzie: mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, sierż. pchor. inż. Mate­usz Den­de­ra, sierż. pchor. inż. Kamil Małysz, sierż. pchor. inż. Piotr Szcze­pań­czyk, za zdo­by­cie SREBRNEGO MEDALU oraz MEDALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH FRANCJI, za plat­for­mę Mani­fy.

W Tar­gach Wyna­laz­czo­ści wzię­ło udział ponad 500 wystaw­ców, a opra­co­wa­ne w WAT sys­te­my zosta­ły doce­nio­ne i zauwa­żo­ne przez służ­by odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo mie­nia i oby­wa­te­li. Sys­tem ste­ga­no­gra­ficz­ny i plat­for­ma Mani­fy wzmac­nia­ją bez­pie­czeń­stwo w sytu­acjach zagro­że­nia ter­ro­ry­stycz­ne­go i zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go.

Sys­tem ste­ga­no­gra­ficz­ny wyko­rzy­stu­ją­cy kody trój­ko­we pozwa­la na wytwo­rze­nie kana­łu ukry­tej komu­ni­ka­cji z wyko­rzy­sta­niem otwar­tych źró­deł. Dzię­ki zna­czą­co popra­wio­nym para­me­trom sys­tem ten cechu­je się ponad­prze­cięt­nym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa. Spra­wia to, że może być on wyko­rzy­sta­ny wszę­dzie tam, gdzie istot­ne jest nie tyl­ko zapew­nie­nie pouf­no­ści komu­ni­ka­cji, ale tak­że ukry­cie same­go fak­tu jej pro­wa­dze­nia. Wytwo­rzo­ny sys­tem jest szcze­gól­nie przy­dat­ny w kra­jach, któ­rych wewnętrz­ne regu­la­cje nie pozwa­la­ją na sto­so­wa­nie roz­wią­zań kryp­to­gra­ficz­nych.

Plat­for­ma Mani­fy umoż­li­wia efek­tyw­ną wymia­nę infor­ma­cji mię­dzy wła­ści­wy­mi służ­ba­mi, orga­ni­za­cja­mi, użyt­kow­ni­ka­mi koń­co­wy­mi, zwy­kły­mi ludź­mi w sytu­acjach kry­zy­so­wych. W takich sytu­acjach komu­ni­ko­wa­nie się może być utrud­nio­ne w związ­ku z prze­cią­że­niem infor­ma­cyj­nym cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, jak rów­nież z powo­du prze­cią­że­nia sie­ci komór­ko­wej spo­wo­do­wa­nej obec­no­ścią dużej licz­by osób w obsza­rze wystą­pie­nia sytu­acji kry­zy­so­wej. Wyróż­nia­ją­cą zale­tą plat­for­my Mani­fy jest moż­li­wość utrzy­ma­nia komu­ni­ka­cji rów­nież w sytu­acji bra­ku sygna­łu GSM, poprzez two­rze­nie sie­ci ad-hoc bez­po­śred­nich połą­czeń mię­dzy urzą­dze­nia­mi mobil­ny­mi z zain­sta­lo­wa­ną apli­ka­cją Mani­fy.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT