Strona główna » Aktualności » Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji wyróżniony w programie „Builder for the Future’2019”

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji wyróżniony w programie „Builder for the Future’2019”

W prze­pro­wa­dzo­nym przez mie­sięcz­nik bran­żo­wy „Buil­der” ran­kin­gu wydzia­łów budow­nic­twa „TOP10FORTHEFUTURE”, Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zna­lazł się w pierw­szej dzie­siąt­ce wydzia­łów pro­wa­dzą­cych stu­dia na kie­run­ku budow­nic­two. Ran­king został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie aktyw­no­ści władz oraz stu­den­tów wydzia­łów w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Buil­der for the Futu­re”, któ­ry wspie­ra mło­dych archi­tek­tów i inży­nie­rów budow­nic­twa w posze­rza­niu facho­wej i prak­tycz­nej wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Pod uwa­gę bra­na była tak­że inna dzia­łal­ność stu­den­tów w zakre­sie edu­ka­cji i pro­mo­cji budow­nic­twa w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Oce­nio­no 27 wydzia­łów  uczel­ni publicz­nych.

W ramach pro­gra­mu „Buil­der for the Futu­re” mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież dwa ogól­no­pol­skie kon­kur­sy: dla mło­dych archi­tek­tów – „BUILDER4YOUNGARCHITECTS” oraz dla mło­dych inży­nie­rów – „BUILDER4YOUNGENGINEERS”. W tego­rocz­nej edy­cji tego ostat­nie­go wyróż­nio­ny został absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT mgr inż. Michał Ter­pi­łow­ski, za pra­cę „Żel­be­to­wa kon­struk­cja budyn­ku wyso­ko­ścio­we­go z uwzględ­nie­niem dyna­micz­nych oddzia­ły­wań wia­tro­wych”. Pro­mo­to­rem pra­cy, doce­nio­nej w kate­go­rii „Wyzwa­nie mło­de­go inży­nie­ra”, był prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski, dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki II edy­cji kon­kur­su „BUILDER4YOUNGENGINEERS” oraz VI edy­cji kon­kur­su „BUILDER4YOUNGARCHITECTS” zosta­ły ogło­szo­ne 30 maja pod­czas dorocz­nej gali orga­ni­zo­wa­nej przez redak­cję mie­sięcz­ni­ka „Buil­der”. W gali uczest­ni­czy­li absol­wen­ci i stu­den­ci kie­run­ków archi­tek­tu­ra i budow­nic­two, człon­ko­wie Kapi­tuł kon­kur­so­wych oraz kadra kie­row­ni­cza firm z bran­ży budow­la­nej, któ­re są part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi pro­gra­mu „Buil­der for the Futu­re”.

Sła­wo­mir Pie­trek
fot. www​.buil​der​corp​.pl