» » Wybitni młodzi naukowcy z WAT

Wybitni młodzi naukowcy z WAT

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go ogło­si­ło wyni­ki kon­kur­su o sty­pen­dia dla wybit­nych mło­dych naukow­ców. Na liście zwy­cięz­ców kon­kur­su jest  tro­je pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – dr inż. Mar­cin Małek z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (wnio­sek z Insty­tu­tu Tech­ni­ki Budow­la­nej), dr inż. Maria Michal­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki i dr inż. Paweł Bara­now­ski z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

W tego­rocz­nej XII edy­cji kon­kur­su Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go przy­znał 40 074 650 zł na finan­so­wa­nie sty­pen­diów nauko­wych dla wybit­nych mło­dych naukow­ców, któ­rzy pro­wa­dzą wyso­kiej jako­ści bada­nia i cie­szą się impo­nu­ją­cym dorob­kiem nauko­wym w ska­li mię­dzy­na­ro­do­wej.

W sumie 209 wybit­nych mło­dych bada­czy będzie otrzy­my­wać 5 390 zł mie­sięcz­nie przez okres do 3 lat. W kon­kur­sie roz­pa­trzo­no 1159 wnio­sków.

dr inż. Mar­cin Małek – absol­went Wydzia­łu Mate­ria­ło­znaw­stwa, Tech­no­lo­gii i Wzor­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­no-Huma­ni­stycz­ne­go w Rado­miu z 2010 r. Pra­cę magi­ster­ską obro­nił w 2011 r. na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. W lutym 2017 r. obro­nił roz­pra­wę dok­tor­ską na Wydzia­le Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Był pra­cow­ni­kiem Insty­tu­tu Tech­ni­ki Budow­la­nej w War­sza­wie. Od paź­dzier­ni­ka 2017 r. jest adiunk­tem na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. Zaj­mu­je się bada­nia­mi w zakre­sie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia wyso­ko­wy­trzy­ma­ło­ścio­wych mate­ria­łów cera­micz­nych i sto­pów meta­li. Rezul­ta­ty dotych­cza­so­wych badań przed­sta­wił w 31 publi­ka­cjach zamiesz­czo­nych na łamach cza­so­pism kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Brał czyn­ny udział w 32 kon­fe­ren­cjach nauko­wych w kra­ju i za gra­ni­cą. Jest współ­au­to­rem 1 paten­tu i 8 zgło­szeń paten­to­wych. Był wyko­naw­cą 6 pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych finan­so­wa­nych przez NCBR oraz fir­my prze­my­sło­we.

dr inż. Maria Michal­ska – adiunkt w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, pro­wa­dzi bada­nia nauko­we doty­czą­ce lase­rów świa­tło­wo­do­wych. Zaj­mu­je się gene­ra­cją i wzmac­nia­niem pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z zakre­su wid­mo­we­go bli­skiej i śred­niej pod­czer­wie­ni w świa­tło­wo­dach krze­mion­ko­wych domiesz­ko­wa­nych jona­mi pier­wiast­ków ziem rzad­kich (Er3+, Yb3+, Tm3+) oraz gene­ra­cją pro­mie­nio­wa­nia super­con­ti­nu­um. W 2015 r. z wyróż­nie­niem obro­ni­ła pra­cę dok­tor­ską pt. Świa­tło­wo­do­wy, impul­so­wy układ lase­ro­wy gene­ru­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie w zakre­sie wid­mo­wym „bez­piecz­nym dla wzro­ku”. W latach 2013 – 2017 bra­ła udział w ośmiu pro­jek­tach badaw­czych, w tym w dwóch w roli kie­row­ni­ka pro­jek­tu i dwóch pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych jako głów­ny wyko­naw­ca. Jest autor­ką i współ­au­tor­ką ponad 42 publi­ka­cji nauko­wych, z któ­rych 18 opu­bli­ko­wa­no w cza­so­pi­smach z listy JCR, 1 zgło­sze­nia paten­to­we­go i 3 paten­tów. Pra­ce dr Marii Michal­skiej były wie­lo­krot­nie cyto­wa­ne w lite­ra­tu­rze świa­to­wej, suma­rycz­na licz­ba cyto­wań jej publi­ka­cji nauko­wych wg bazy Sco­pus wyno­si 293, a Indeks Hir­scha h=11.

dr inż. Paweł Bara­now­ski – adiunkt na Wydzia­le Mecha­nicz­nym WAT, pra­cow­nik Kate­dry Mecha­nik i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej. Tema­ty­ka dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej obej­mu­je mode­lo­wa­nie i symu­la­cje: mate­ria­łów kru­chych (ska­ła) oraz mięk­kich (guma); kół pojaz­dów tere­no­wych oraz bez­po­wietrz­nych kół ażu­ro­wych; ciał obcią­żo­nych falą ciśnie­nia powsta­łą z pro­ce­su deto­na­cji, i inne. Lau­re­at nagro­dy PTMKM za rok 2015, odzna­czo­ny meda­lem im. Prof. Jana Szmel­te­ra za doko­na­nia mło­de­go pra­cow­ni­ka nauki, czło­nek zespo­łu wyróż­nio­ny nagro­dą Mini­stra Infra­struk­tu­ry za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­wo-badaw­cze w dzie­dzi­nie trans­por­tu, lau­re­at sty­pen­dium Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go dla dok­to­ran­tów, nagro­dzo­ny III miej­scem w XI edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su o dyplom i nagro­dę Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz pre­ze­sa SIMP za pra­cę dyplo­mo­wą. Przy­na­le­ży do 3 sto­wa­rzy­szeń nauko­wych. Recen­zo­wał pra­ce w 5 cza­so­pi­smach nauko­wych (4 lista A MNiSW – JCR). Autor i współ­au­tor ponad 65 publi­ka­cji, 19 z listy JCR. Jest auto­rem jed­ne­go paten­tu i jed­ne­go zgło­sze­nia paten­to­we­go. W latach 2013 – 2017 brał udział w 8 pro­jek­tach nauko­wo-badaw­czych, obej­mu­ją­cych 6 pro­jek­tów kra­jo­wych i  2 pro­jek­ty mię­dzy­na­ro­do­we.

red. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Lista sty­pen­diów dla wybit­nych mło­dych naukow­ców