Strona główna » Aktualności » Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. José Marti

Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. José Marti

W ponie­dzia­łek 3 czerw­ca do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem nauko­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło XXII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. José Mar­ti w War­sza­wie. Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pod­pi­sa­li dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich oraz Zbi­gniew Ślę­za­kow­ski, dyrek­tor liceum.

„Dyplom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest bar­dzo cenio­ny wśród pra­co­daw­ców zarów­no kra­jo­wych, jak i zagra­nicz­nych. Współ­pra­ca z tak reno­mo­wa­ną uczel­nią jak WAT jest nie­oce­nio­na i na pew­no pomo­że naszej szko­le w roz­wo­ju i lep­szym kształ­ce­niu uczniów” – mówił dyrek­tor szko­ły Zbi­gniew Ślę­za­kow­ski pod­czas spo­tka­nia poprze­dza­ją­ce­go pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia.

Patro­nat nauko­wy WAT daje gwa­ran­cję pomo­cy w udo­sko­na­le­niu pro­gra­mu naucza­nia i zara­ża­niu uczniów pasją do nauk ści­słych. W ramach współ­pra­cy ucznio­wie liceum będą mogli uczest­ni­czyć w zaję­ciach prak­tycz­nych pro­wa­dzo­nych w nowo­cze­snych labo­ra­to­riach pod okiem doświad­czo­nych wykła­dow­ców. Współ­or­ga­ni­zo­wa­ne będą tak­że impre­zy spor­to­wo-rekre­acyj­ne i tury­stycz­ne oraz spo­tka­nia kul­tu­ral­no-histo­rycz­ne. Ucznio­wie klas matu­ral­nych będą zapra­sza­ni do udzia­łu w stu­denc­kich kołach nauko­wych. Umo­wa o współ­pra­cy uwzględ­nia tak­że zobo­wią­za­nia szko­ły do pro­pa­go­wa­nia ofer­ty stu­diów Aka­de­mii.

Po czę­ści ofi­cjal­nej wizy­ty w WAT, przed­sta­wi­cie­le liceum odwie­dzi­li wybra­ne labo­ra­to­ria Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki i Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek