Strona główna » Aktualności » Współpraca z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego

Współpraca z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie współ­pra­co­wać z 31. Bazą Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go – jed­nost­ką lot­ni­czą prze­zna­czo­ną do reali­za­cji zadań bojo­wych naro­do­we­go sys­te­mu obro­ny oraz zdol­ną do prze­rzu­tu w ramach sił wyso­kiej goto­wo­ści NATO. Obsza­ry wspól­nych dzia­łań zosta­ły zapi­sa­ne w poro­zu­mie­niu, któ­re 17 listo­pa­da pod­pi­sa­li rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak i dowód­ca 31. Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go płk pil. Nor­bert Choj­nac­ki.

Eska­dry Lot­ni­cze 31. BLT są wypo­sa­żo­ne w samo­lo­ty wie­lo­za­da­nio­we F‑16C/D Block52+ i reali­zu­ją zada­nia zwal­cza­nia celów powietrz­nych, nisz­cze­nia obiek­tów naziem­nych i nawod­nych oraz wyko­ny­wa­nia zadań lot­ni­czych szcze­bla ope­ra­cyj­no-tak­tycz­ne­go. Dzię­ki współ­pra­cy naukow­cy Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT będą mogli roz­sze­rzyć bada­nia pod­ze­spo­łów samo­lo­tu F‑16 w opar­ciu o ana­li­zę danych z eks­plo­ata­cji tego stat­ku powietrz­ne­go w Siłach Zbroj­nych RP.

Współ­pra­ca pomię­dzy WAT i 31. BLT obej­mo­wać będzie zagad­nie­nia tech­ni­ki lot­ni­czej, w szcze­gól­no­ści w obsza­rach dydak­ty­ki, w tym szko­leń i kur­sów spe­cja­li­stycz­nych, a tak­że badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych na rzecz zapew­nie­nia wspar­cia tech­nicz­ne­go, logi­stycz­ne­go oraz eks­perc­kie­go Sił Powietrz­nych RP. Wspól­ne dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne będą w for­mie:

 • wymia­ny infor­ma­cji i wie­dzy tech­nicz­nej w zakre­sie sys­te­mów samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16 oraz doświad­czeń eks­plo­ata­cyj­nych;
 • udo­stęp­nia­nia w dopusz­czal­nym zakre­sie i na potrze­by pro­wa­dzo­nych badań danych eks­plo­ata­cyj­nych samo­lo­tów F‑16 zgod­nie z zasa­da­mi zacho­wa­nia dostę­pu do infor­ma­cji nie­jaw­nej;
 • wspól­ne­go udzia­łu w testach i pomia­rach eks­plo­ata­cyj­nych pła­tow­ca, zespo­łu napę­do­we­go oraz sys­te­mów i urzą­dzeń pokła­do­wych;
 • doradz­twa nauko­wo-badaw­cze­go, kon­sul­ta­cji tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­nych oraz badań i opi­nii eks­perc­kich;
 • kształ­ce­nia i szko­le­nia stu­den­tów, dok­to­ran­tów oraz żoł­nie­rzy 31. BLT, w szcze­gól­no­ści w try­bie szko­leń i kur­sów dla żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków cywil­nych obu stron;
 • ini­cjo­wa­nia badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych w zakre­sie pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z eks­plo­ato­wa­ną tech­ni­ką lot­ni­czą na rzecz zapew­nie­nia wspar­cia tech­nicz­ne­go, logi­stycz­ne­go oraz eks­perc­kie­go Sił Powietrz­nych RP, przy wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu obu stron;
 • wza­jem­ne­go udo­stęp­nia­nia mate­ria­łów dydak­tycz­nych, szko­le­nio­wych i nauko­wych, apa­ra­tu­ry nauko­wo-badaw­czej i tech­nicz­nej oraz wymia­ny infor­ma­cji nauko­wych i tech­nicz­nych w zakre­sie obję­tym wspól­ny­mi bada­nia­mi;
 • trans­fe­ru wyni­ków prac nauko­wych do Sił Powietrz­nych RP;
 • wza­jem­ne­go umoż­li­wie­nia odby­wa­nia prak­tyk badaw­czych lub zawo­do­wych adre­so­wa­nych do per­so­ne­lu Bazy oraz kadry, dok­to­ran­tów i stu­den­tów Aka­de­mii;
 • pro­mo­wa­nia wyni­ków badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych, w tym inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych na rzecz zapew­nie­nia wspar­cia tech­nicz­ne­go, logi­stycz­ne­go oraz eks­perc­kie­go Sił Powietrz­nych RP, w szcze­gól­no­ści wpły­wa­ją­cych na efek­tyw­ność eks­plo­ata­cji i pod­wyż­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji lot­ni­czych;
 • two­rze­nia wspól­nych zespo­łów badaw­czo-eks­perc­kich na potrze­by sys­te­mo­we­go roz­wią­zy­wa­nia uzgod­nio­nych zadań i pro­ble­mów eks­plo­ata­cyj­nych, tech­no­lo­gicz­nych i logi­stycz­nych;
 • współ­dzia­ła­nia na rzecz pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji kadry nauko­wo-badaw­czej i inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nej.

Oprócz pod­sta­wo­wych zadań ope­ra­cyj­nych reali­zo­wa­nych przy pomo­cy samo­lo­tów F‑16, 31. Baza Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go zapew­nia rów­nież pod­sta­wo­we szko­le­nie lot­ni­cze na samo­lo­cie F‑16, utrzy­ma­nie lot­ni­ska w goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej, orga­ni­za­cję i utrzy­ma­nie sys­te­mu dowo­dze­nia Bazy, tak­tycz­ne szko­le­nie lot­ni­cze pod­le­głych eskadr, peł­nie­nie funk­cji pań­stwa gospo­da­rza HNS, zabez­pie­cze­nie logi­stycz­ne jed­no­stek będą­cych na ewi­den­cji przy­dzia­łów gospo­dar­czych oraz pro­wa­dze­nie remon­tów i obsług okre­so­wych sprzę­tu lot­ni­cze­go i zabez­pie­cze­nia naziem­ne­go.

mjr Kon­rad Woj­to­wicz
fot. Seba­stian Jurek, 31. BLT