» » Współpraca WAT ze szkołami

Współpraca WAT ze szkołami

wpis w: Aktualności | 0

II LO w Lubar­to­wie i Zespół Szkół w Pili­cy – to kolej­ne szko­ły obję­te patro­na­tem nauko­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy pod­pi­sa­li JM Rek­tor-Komen­dant WAT i przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych oraz szkół.

„Zale­ży nam na dobrych kan­dy­da­tach, zarów­no na stu­dia cywil­ne jak i woj­sko­we. Poro­zu­mie­nia ze szko­ła­mi pozwa­la­ją nam dotrzeć z naszą ofer­tą edu­ka­cyj­ną do więk­szej licz­by uczniów” – mówił rek­tor-komen­dant płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Po raz pierw­szy od 30 lat roz­bu­do­wu­je­my armię, zwięk­sza­my więc nabór do WAT, to uni­kal­na oka­zja dla mło­dych ludzi, któ­rzy chcą zostać woj­sko­wy­mi i inży­nie­ra­mi. Aka­de­mia sta­ra się odpo­wia­dać na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku, dla­te­go pro­po­nu­je­my cie­ka­we, rzad­ko spo­ty­ka­ne na uczel­niach kie­run­ki, np. w spe­cjal­no­ści ochro­na przed ska­że­nia­mi, mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka, ratow­nic­two che­micz­ne, infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie, inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na” – dodał rek­tor-komen­dant.

27 listo­pa­da poro­zu­mie­nie z WAT pod­pi­sa­ła dele­ga­cja z Lubar­to­wa w woj. lubel­skim z bur­mi­strzem Janu­szem Bodziac­kim i dyrek­tor­ką II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Hali­ną Zdu­nek na cze­le. Goście zapo­zna­li się z osią­gnie­cia­mi i ofer­tą dydak­tycz­ną uczel­ni, zwie­dzi­li Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wie­lo­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki i Insty­tut Budo­wy Maszyn na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.

„Nie­licz­ne samo­rzą­dy pro­wa­dzą szko­ły ponad­pod­sta­wo­we, u nas mia­sto posta­no­wi­ło utwo­rzyć taką szko­łę i pro­wa­dzi II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Fir­le­ja. Jeste­śmy dobrym liceum, nasi ucznio­wie to lau­re­aci licz­nych kon­kur­sów i olim­piad, a nasi absol­wen­ci stu­diu­ją na WAT, mamy nawet tutaj dok­to­ran­tów z Lubar­to­wa. Cie­szy­my się bar­dzo, że może­my z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną pod­pi­sać poro­zu­mie­nie, dzię­ki któ­re­mu będzie­my w bar­dziej zor­ga­ni­zo­wa­nej for­mie współ­pra­co­wać” – mówił pod­czas spo­tka­nia bur­mistrz Lubar­to­wa.

28 listo­pa­da WAT odwie­dzi­li zaś przed­sta­wi­cie­le powia­tu zawier­ciań­skie­go w woj. ślą­skim oraz mia­sta, gmi­ny i Zespo­łu Szkół w Pili­cy. Poro­zu­mie­nie pod­pi­sa­li Krzysz­tof Wro­na – sta­ro­sta i Bogu­sław Pio­trow­ski – wice­sta­ro­sta oraz Anna Woź­nicz­ko – dyrek­tor­ka Zespo­łu Szkół w Pili­cy. W ramach pre­zen­ta­cji bazy labo­ra­to­ryj­nej goście zwie­dzi­li Insty­tut Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki i Labo­ra­to­rium Bro­ni Pal­nej na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

„Pomysł roz­po­czę­cia współ­pra­cy z WAT nie bie­rze się z przy­pad­ku, bowiem w trzech szko­łach w naszym powie­cie są kla­sy mun­du­ro­we. To mobi­li­zu­je naszą mło­dzież do wyj­ścia w mun­du­rze i prze­ję­cia pozy­tyw­nych war­to­ści, obo­wiąz­ków i postaw” – mówił Sta­ro­sta Zawier­ciań­ski Krzysz­tof Wro­na.

Dzię­ki pod­pi­sa­ne­mu poro­zu­mie­niu i obję­ciu pla­có­wek patro­na­tem WAT w szko­le będą odby­wa­ły się m.in. zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich, orga­ni­zo­wa­ne wspól­ne kon­kur­sy nauko­we i spor­to­we, a ucznio­wie klas matu­ral­nych mają szan­sę brać udział w pra­cach uczel­nia­nych kół nauko­wych. Obec­nie z WAT współ­pra­cu­je ponad 90 szkół lub zespo­łów szkół śred­nich i 8 jed­no­stek samo­rzą­do­wych.

Aga­ta Reed
fot. Seba­stian Jurek, Hubert Kaź­mier­ski