» » Współpraca WAT z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

Współpraca WAT z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

wpis w: Aktualności | 0

Orga­ni­za­cja kur­sów „Stan­da­ry­za­cja w ramach NATO” przez Wydział Logi­sty­ki WAT to głów­ny punkt wie­lo­let­niej współ­pra­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Woj­sko­we­go Cen­trum Nor­ma­li­za­cji, Jako­ści i Kody­fi­ka­cji (WCNJK). W ramach nowe­go poro­zu­mie­nia pod­pi­sa­ne­go 9 lip­ca przez rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka i dyrek­to­ra WCNJK płk. Paw­ła Swe­kle­ja obie insty­tu­cje roz­sze­rza­ją zakres wspól­nych prac w obsza­rach kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­łal­no­ści nor­ma­li­za­cyj­nej, zapew­nie­nia jako­ści wyro­bów obron­nych, oce­ny zgod­no­ści tych wyro­bów oraz ich iden­ty­fi­ka­cji, kla­sy­fi­ka­cji i kody­fi­ka­cji.

Pod­czas pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dyrek­to­ro­wi WCNJK towa­rzy­szył ppłk dr inż. Piotr Waślic­ki. Ze stro­ny WAT obec­ni byli: dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki (WLO) płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML) dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel oraz kie­row­nik Zakła­du Inży­nie­rii Bez­pie­czeń­stwa WML ppłk dr inż. Michał Jasz­tal.

W ramach zawar­te­go poro­zu­mie­nia, z WCNJK mogą współ­pra­co­wać wszyst­kie wydzia­ły aka­de­mic­kie WAT, nato­miast aktu­al­ne pla­ny doty­czą Wydzia­łu Logi­sty­ki oraz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. „Będzie­my kon­ty­nu­ować przed­się­wzię­cia wspól­nie z WCNJK w zakre­sie nor­ma­li­za­cji, jako­ści i kody­fi­ka­cji, jak i podej­mo­wać nowe. Kurs stan­da­ry­za­cyj­ny NATO orga­ni­zu­je­my z Cen­trum od 2004 r. Już 24 wrze­śnia odbę­dzie się 30 edy­cja kur­su. Pla­nu­je­my wów­czas sesję jubi­le­uszo­wą z zapro­szo­ny­mi gość­mi, m.in. dyrek­to­rem Biu­ra Stan­da­ry­za­cyj­ne­go NATO, przed­sta­wi­cie­la­mi z USA i Gre­cji” – mówi dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki płk dr hab. Szy­mon Mit­kow. W 2012 r. kurs otrzy­mał akre­dy­ta­cję ACT (Allied Com­mand Trans­for­ma­tion). W cią­gu czter­na­stu lat prze­szko­lo­no ok. 470 spe­cja­li­stów z 39 państw, w tym z 12 państw part­ner­skich NATO. Zaję­cia na kur­sie pro­wa­dzą wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści z NATO, Woj­sko­we­go Cen­trum Nor­ma­li­za­cji, Jako­ści i Kody­fi­ka­cji oraz nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT. „Stan­da­ry­za­cja w ramach NATO jest jedy­nym, albo jed­nym z nie­wie­lu przed­się­wzięć wpi­sa­nych do sta­łe­go kalen­da­rza dzia­łal­no­ści NATO-wskiej, któ­re Pol­ska reali­zu­je” – pod­kre­śla płk dr hab. Mit­kow.

Naj­bliż­sze pla­ny współ­pra­cy Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT i WCNJK zwią­za­ne są z reali­za­cją dwóch nowych kur­sów. Jed­nym z nich jest zatwier­dzo­ny już przez Radę Nauko­wą WLO kurs dosko­na­lą­cy z pisa­nia norm. „Kurs ten jest bar­dzo potrzeb­ny, ponie­waż wszyst­kie zmia­ny, któ­re zaszły w Siłach Zbroj­nych RP, spo­wo­do­wa­ły, że pra­cow­ni­ków, któ­rzy pod­sia­da­ją wie­dzę na temat pisa­nia norm nie zosta­ło zbyt wie­lu. Dodat­ko­wo WCNJK narzu­cił na nie­któ­re insty­tu­cje obo­wią­zek pisa­nia norm, więc powin­ni­śmy szko­lić w tym kie­run­ku. Kurs prze­zna­czo­ny jest dla żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków resor­tu obro­ny naro­do­wej, któ­rzy w swo­im zakre­sie obo­wiąz­ków mają pisa­nie norm” – wyja­śnia płk dr hab. Mit­kow. Dru­gi kurs doty­czy sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści w odnie­sie­niu do wyma­gań dla wyro­bów obron­nych zde­fi­nio­wa­nych przez Siły Zbroj­ne RP lub NATO. Skie­ro­wa­ny jest do ofi­ce­rów i pra­cow­ni­ków resor­tu obro­ny naro­do­wej reali­zu­ją­cych oraz pla­nu­ją­cych do reali­za­cji zada­nia w sys­te­mie zapew­nie­nia jako­ści wyro­bów obron­nych. Wspól­ne przed­się­wzię­cia WAT i WCNJK zwią­za­ne są rów­nież z e-lear­nin­giem. Pra­cow­ni­cy uczel­ni bio­rą udział w oce­nie norm, są człon­ka­mi grup zwią­za­nych z nor­ma­li­za­cją czy stan­da­ry­za­cją.

Prak­ty­ki stu­denc­kie to kolej­ny punkt pod­pi­sa­ne­go poro­zu­mie­nia. „Kil­ko­ro stu­den­tów uda­ło nam się już skie­ro­wać na prak­ty­ki do WCNJK, głów­nie są to stu­den­ci cywil­ni kie­run­ku Obron­ność pań­stwa. To poro­zu­mie­nie otwie­ra nam dro­gę do posła­nia na prak­ty­ki jesz­cze więk­szej licz­by osób” – mówi dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki. Współ­pra­ca Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa z WCNJK doty­czyć będzie głów­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej wydzia­łu na kie­run­ku Inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, zarów­no na stu­diach cywil­nych, jak i uru­cha­mia­nych w nowym roku aka­de­mic­kim na tym kie­run­ku stu­diach woj­sko­wych. We wspól­nych pla­nach WML i WCNJK jest współ­or­ga­ni­zo­wa­nie wykła­dów, kur­sów, szko­leń, semi­na­riów, kon­fe­ren­cji kra­jo­wych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych, prak­tyk zawo­do­wych dla stu­den­tów WML w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych pod­le­głych Cen­trum oraz pro­wa­dze­nie zajęć przez pra­cow­ni­ków WCNJK i Rejo­no­wych Przed­sta­wi­cielstw Woj­sko­wych ze stu­den­ta­mi Aka­de­mii.

Forum wymia­ny infor­ma­cji i doświad­czeń z obsza­ru nor­ma­li­za­cji, jako­ści i kody­fi­ka­cji jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Nauko­wy: „Pro­ble­ma­ty­ka nor­ma­li­za­cji, jako­ści i kody­fi­ka­cji w aspek­cie inte­gra­cji z NATO i Unią Euro­pej­ską”, orga­ni­zo­wa­ny co dwa lata przez Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT.  Kon­gres sku­pia świat nauki i prze­my­słu. Bio­rą w nim udział przed­sta­wi­cie­le WCNJK, uczel­ni oraz ośrod­ków zaj­mu­ją­cych się nor­ma­li­za­cją, jako­ścią i kody­fi­ka­cją. „Jest to swo­iste zde­rze­nie prak­ty­ków, przed­sta­wi­cie­li firm z naro­do­wym orga­nem, jakim jest WCNJK i podej­ściem nauko­wym przed­sta­wi­cie­li uczel­ni w kon­tek­ście zmian i norm. Do koń­ca wrze­śnia obo­wią­zu­je nor­ma ISO 9000, a od paź­dzier­ni­ka obo­wią­zy­wać będzie już nowa nor­ma z 2015 r. Naj­bliż­szy kon­gres to dosko­na­ła oka­zja do pierw­sze­go spoj­rze­nia i zapo­zna­nia się z tym jak fir­my przy­go­to­wu­ją się na wej­ście nowej nor­my” – pod­su­mo­wu­je dzie­kan WLO.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek