Strona główna » Aktualności » Współpraca WAT z Uniwersytetem Turyńskim

Współpraca WAT z Uniwersytetem Turyńskim

 

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pod­pi­sa­ła umo­wę z Uni­wer­sy­te­tem Turyń­skim z Włoch. W ramach umo­wy, jesz­cze w bie­żą­cym seme­strze, nasi stu­den­ci mają oka­zję uczest­ni­czyć w prze­pro­wa­dza­nych zdal­nie wykła­dach i zaję­ciach w for­mie e‑learningu. Uczest­ni­cy mają do wybo­ru czte­ry modu­ły, za któ­re – zgod­nie z poro­zu­mie­niem – otrzy­mu­ją po zali­cze­niu obo­wiąz­ko­wych egza­mi­nów po 6 punk­tów ECTS. Tema­ty­ka modu­łów zapro­po­no­wa­nych przez turyń­ską uczel­nię jest dość sze­ro­ka: woj­sko­wa socjo­lo­gia i przy­wódz­two, mode­lo­wa­nie mate­ma­tycz­ne, pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we, histo­ria inte­gra­cji euro­pej­skiej. To wiel­ka oka­zja na zdo­by­cie dodat­ko­wych kom­pe­ten­cji i wie­dzy, któ­ra może owo­co­wać w przy­szło­ści.

Kwa­ran­tan­na, brak zajęć i pew­na edu­ka­cyj­na sta­gna­cja spra­wi­ły, że pod koniec kwiet­nia posta­no­wi­li­śmy wziąć udział w seme­strze reali­zo­wa­nym on-line przez jed­ną z naj­lep­szych wło­skich uczel­ni – mówi st. kpr. pchor. Eryk Mar­chlew­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Na począ­tek wybra­li­śmy jeden przed­miot: Mili­ta­ry Socio­lo­gy and Leader­ship. Zaczy­na­ło się nie­win­nie, bo od kil­ku wykła­dów i pli­ków pdf, ale tygo­dnie mija­ły i nie­dłu­go trze­ba przy­go­to­wy­wać się do egza­mi­nu (rów­nież on-line). Wszyst­kich zachę­ca­my do bra­nia udzia­łu w tego typu przed­się­wzię­ciach. Wie­dza jest przy­stęp­na i prak­tycz­na, a do tego moż­na pod­szli­fo­wać angiel­ski angiel­ski – do udzia­łu zachę­ci­ła nas nasza lek­tor­ka ze Stu­dium Języ­ków Obcych mgr Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra. Mamy rów­nież o co wal­czyć, bo staw­ką są punk­ty ECTS – doda­je kpr. pchor. Fran­ci­szek Kozłow­ski.

Uni­wer­sy­tet Turyń­ski jest jed­nym z naj­star­szych uni­wer­sy­te­tów na świe­cie. Został zało­żo­ny w 1404 roku. Jego absol­wen­ta­mi są zna­ni naukow­cy, zdo­byw­cy nagro­dy Nobla tacy jak Rena­to Dul­bec­co, Salva­dor Lucia, Rita Levi-Mon­tal­ci­ni, zna­ni teo­re­ty­cy z dzie­dzi­ny mate­ma­ty­ki i fizy­ki jak Giu­sep­pe Peano oraz Gian Car­lo Wick, czy wresz­cie zna­ny filo­zof i pisarz Umber­to Eco.

Mariusz Gon­tar­czyk
Fot. Eryk Mar­chlew­ski, Eryk Mar­chlew­ski