» » Współpraca WAT z Royal Military Academy

Współpraca WAT z Royal Military Academy

wpis w: Aktualności | 0

„Współ­pra­ca z pokrew­ny­mi uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi jest bar­dzo waż­na i przy­no­si obu stro­nom istot­ne korzy­ści. Wymia­ny stu­den­tów, dok­to­ran­tów i wykła­dow­ców dają wie­le moż­li­wo­ści do posze­rza­nia ich hory­zon­tów oraz roz­wi­ja­nia mię­dzy­na­ro­do­wej karie­ry” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my z Bruk­se­li.

Z wizy­tą do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­by­li: dyrek­tor biu­ra współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej RMA ppłk Christ Veer­me­er, koor­dy­na­tor uczel­nia­ny pro­gra­mu Era­smus+ mjr Koen Troch oraz przed­sta­wi­ciel wydzia­łu poli­tech­nicz­ne­go mjr dr Bart Jans­sens. Pod­czas spo­tka­nia 8 stycz­nia naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­li: pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, koor­dy­na­tor pro­gra­mu Era­smus+ mgr Karol Wilk oraz przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich: płk dr inż. Bogu­sław Sio­dłow­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa i mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

Roz­mo­wy na temat współ­pra­cy zapo­cząt­ko­wa­ły pre­zen­ta­cje przed­sta­wia­ją­ce histo­rie, struk­tu­ry, a tak­że osią­gnię­cia nauko­we Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my. RMA jest nie­co mniej­szą niż WAT woj­sko­wą insty­tu­cją szkol­nic­twa wyż­sze­go, odpo­wie­dzial­ną za pod­sta­wo­we kształ­ce­nie aka­de­mic­kie (w tym poli­tech­nicz­ne), woj­sko­we i fizycz­ne przy­szłych ofi­ce­rów, jak rów­nież za cią­głe dosko­na­le­nie zawo­do­we kadry ofi­cer­skiej.

Ponie­waż była to pierw­sza wizy­ta przed­sta­wi­cie­li RMA w WAT, znacz­ną jej część wypeł­ni­ło zwie­dza­nie labo­ra­to­riów czte­rech wydzia­łów, na któ­rych stu­den­ci RMA mogli­by odby­wać zaję­cia w ramach seme­stral­nej wymia­ny. Wydział Mecha­nicz­ny zapre­zen­to­wał robo­ty mobil­ne oraz pra­cow­nie tech­nik dru­ku w trój­wy­mia­rze, symu­la­cji pola wal­ki i hydro­to­ni­ki napę­dów. Na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki przed­sta­wio­no labo­ra­to­rium wspo­ma­ga­nia decy­zji, symu­la­cji dowo­dze­nia i kon­tro­li. Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa zain­te­re­so­wał gości labo­ra­to­ria­mi Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia, Insty­tu­tu Tech­ni­ki Lot­ni­czej oraz Kate­ry Mecha­tro­ni­ki, a Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii zapre­zen­to­wał pra­ce pro­wa­dzo­ne w labo­ra­to­riach mate­ria­łów wybu­cho­wych i tech­no­lo­gii pro­duk­cji cie­kłych krysz­ta­łów. Pod­czas poby­tu w uczel­ni goście z Bruk­se­li obej­rze­li rów­nież Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Efek­ty współ­pra­cy pomię­dzy dwo­ma uczel­nia­mi są już widocz­ne. Stu­den­ci woj­sko­wi z RMA w ubie­głym roku uczest­ni­czy­li w krót­kich tygo­dnio­wych modu­łach orga­ni­zo­wa­nych w WAT, nato­miast nasi pod­cho­rą­żo­wie w stycz­niu br. będą uczest­ni­czyć w dwóch modu­łach orga­ni­zo­wa­nych przez bel­gij­ską stro­nę.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Mariusz Gon­tar­czyk, Paweł Jaś­kie­wicz