Strona główna » Aktualności » Wspólny Międzynarodowy Semestr Techniczny z udziałem WAT

Wspólny Międzynarodowy Semestr Techniczny z udziałem WAT

Kon­sor­cjum euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, w skład któ­re­go weszła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, otrzy­ma­ło finan­so­wa­nie na reali­za­cję Wspól­ne­go Euro­pej­skie­go Seme­stru Tech­nicz­ne­go (Euro­pe­an Union Com­mon Tech­ni­cal Seme­ster for Defen­ce and Secu­ri­ty – EuCTS_DS). Dwu­let­ni pro­jekt, któ­re­go budżet wyno­si pra­wie 200 tysię­cy Euro uzy­skał naj­wię­cej punk­tów spo­śród pro­jek­tów 48 kon­sor­cjów ubie­ga­ją­cych się o przy­zna­nie finan­so­wa­nia. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Roma­nian Era­smus+ Agen­cy.

Pro­jekt wspól­ne­go seme­stru powsta­je przy współ­udzia­le pię­ciu uczel­ni woj­sko­wych i jest pierw­szą tego typu ini­cja­ty­wą reali­zo­wa­ną w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pro­jek­tem kie­ru­je Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my z Buka­resz­tu, a part­ne­ra­mi oprócz WAT są: Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my z Gre­cji, Air For­ce Aca­de­my Salon de Pro­ven­ce z Fran­cji oraz Vasil Levski Natio­nal Mili­ta­ry Uni­ver­si­ty (Facul­ty of Artil­le­ry, Air Defen­ce and Com­mu­ni­ca­tion and Infor­ma­tion Sys­tems, Shu­men) z Buł­ga­rii. Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny w latach 2020–2022, nato­miast etap testów i wdro­że­nia to lata 2022–2023.

Wnio­sek pro­jek­to­wy jest wymier­nym rezul­ta­tem ponad trzy­let­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia przed­sta­wi­cie­li WAT we współ­pra­cę z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi Unii Euro­pej­skiej w ramach pro­gra­mu EMILYO (Euro­pe­an Ini­tia­ti­ve for the Exchan­ge of Mili­ta­ry Young Offi­cers), dzię­ki któ­re­mu nasi pod­cho­rą­żo­wie dosko­na­lą swo­je umie­jęt­no­ści na wie­lu ofe­ro­wa­nych przez naszych part­ne­rów kur­sach i szko­le­niach.

„Efek­tem pro­jek­tu będzie kom­plek­so­wy pro­gram wspól­ne­go seme­stru tech­nicz­ne­go wraz z mate­ria­ła­mi z wszyst­kich pro­wa­dzo­nych przed­mio­tów oraz plat­for­mą e‑learningową. Rezul­ta­ty pro­jek­tu, zgod­nie z zasa­da­mi finan­so­wa­nia, będą udo­stęp­nia­ne innym uczel­niom woj­sko­wym do imple­men­ta­cji jako inte­gral­na część kształ­ce­nia w języ­ku angiel­skim dla wszyst­kich chęt­nych stu­den­tów” – mówi pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich i współ­pra­cy zagra­nicz­nej mjr dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa. Naukow­cy i nauczy­cie­le aka­de­mic­cy Wydzia­łu będą głów­ny­mi wyko­naw­ca­mi pro­jek­tu z ramie­nia WAT.

Dodaj­my, że dzię­ki dotych­cza­so­we­mu zaan­ga­żo­wa­niu WAT w euro­pej­skie pro­jek­ty oraz roz­bu­do­wa­nym rela­cjom mię­dzy­na­ro­do­wym, zagra­nicz­ne insty­tu­cje i uczel­nie coraz czę­ściej postrze­ga­ją Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną jako poten­cjal­ne­go part­ne­ra do wspól­ne­go pozy­ski­wa­nia pro­jek­tów.

płk Mariusz Gon­tar­czyk