Strona główna » Aktualności » Wspólnie uczcijmy 76. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino i 50. rocznicę śmierci gen. W. Andersa

Wspólnie uczcijmy 76. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino i 50. rocznicę śmierci gen. W. Andersa

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej zapra­sza do udzia­łu w akcji pod hasłem „CZERWONE MAKI-BOHATEROM MONTE CASSINO”. Zaśpie­waj­my wspól­nie tę patrio­tycz­ną pieśń, któ­ra w trud­nych cza­sach doda­wa­ła otu­chy Pola­kom i przy­po­mi­na o nie­złom­no­ści żoł­nie­rzy 2 Kor­pu­su Pol­skie­go.

Nagraj filmik

Nagraj fil­mik jak śpie­wasz solo, w duecie lub z rodzi­ną pieśń „Czer­wo­ne maki na Mon­te Cas­si­no” – w tem­pie mar­sza, bez towa­rzy­szą­cych instru­men­tów. Załóż słu­chaw­kę i śpie­waj razem z Repre­zen­ta­cyj­nym Zespo­łem Arty­stycz­nym Woj­ska Pol­skie­go (zobacz wideo pod lin­kiem poni­żej). Fil­mik nagraj w pozio­mie, w for­ma­cie mp4.

Prześlij nagranie

Plik do 50 MB wyślij na adres czerwonemaki@​mon.​gov.​pl

Na nagra­nia cze­ka­my do śro­dy 13 maja 2020 r.

Pierw­szych 30 fil­mi­ków nagro­dzi­my żoł­nier­ski­mi ple­ca­ka­mi z mate­ria­ła­mi pro­mo­cyj­ny­mi MON i Woj­ska Pol­skie­go.

Dołącz zgodę

Z cało­ści lub z frag­men­tu Two­je­go fil­mi­ku chce­my zmon­to­wać spot pt. CZERWONE MAKI-BOHATEROM MONTE CASSINO. Dla­te­go nale­ży wypeł­nić, pod­pi­sać i prze­słać ema­ilem wraz z fil­mi­kiem skan lub zdję­cie zgo­dy na wyko­rzy­sta­nie nagra­nia i wize­run­ku. Oba for­mu­la­rze znaj­dziesz pod lin­kiem…