» » Wspólnie uczcijmy 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassino

Wspólnie uczcijmy 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassino

Wspól­nie z żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go uczcij­my 75. rocz­ni­cę Bitwy o Mon­te Cas­si­no. 17 maja o godz. 17.00 na tere­nie 11 jed­no­stek woj­sko­wych dzie­dzi­czą­cych tra­dy­cje 2. Kor­pu­su Pol­skie­go roz­pocz­ną się uro­czy­ste cap­strzy­ki. W miej­scach pamię­ci zosta­ną zło­żo­ne kwia­ty, zaśpie­wa­na zosta­nie pieśń woj­sko­wa „Czer­wo­ne maki na Mon­te Cas­si­no”.

 Miej­sca uro­czy­sto­ści – jed­nost­ki woj­sko­we dzie­dzi­czą­ce tra­dy­cje 2. Kor­pu­su Pol­skie­go:

 • Cen­trum Ope­ra­cji Lądo­wych – Dowódz­two Kom­po­nen­tu Lądo­we­go – Kra­ków
 • 18. Bia­ło­stoc­ki Pułk Roz­po­znaw­czy – Bia­ły­stok
 • 5. Lubu­ski Pułk Arty­le­rii – Sule­chów
 • 12. Bata­lion Dowo­dze­nia Uła­nów Podol­skich – Szcze­cin
 • 22. Kar­pac­ki Bata­lion Pie­cho­ty Gór­skiej – Kłodz­ko
 • 5. Kre­so­wy Bata­lion Sape­rów – Kro­sno  Odrzań­skie
 • 15. Bata­lion Uła­nów Poznań­skich z 17. Wiel­ko­pol­skiej Bry­ga­dy Zme­cha­ni­zo­wa­nej – Wędrzyn
 • 7. Dywi­zjon Uła­nów Lubel­skich z 25. BKPow. – Toma­szów Mazo­wiec­ki
 • 7. Dywi­zjon Arty­le­rii (Dywi­zjon Arty­le­rii Samo­bież­nej) 17. WBZmech. – Wędrzyn
 • 9. Bry­ga­da Kawa­le­rii Pan­cer­nej – Bra­nie­wo
 • 45. Woj­sko­wy Oddział Gospo­dar­czy – Wędrzyn