Strona główna » Aktualności » Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

W przed­dzień pro­mo­cji na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski, rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył 233 pod­cho­rą­żym paten­ty ofi­cer­skie nada­ne przez pre­zy­den­ta RP. Dzie­ka­ni wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT wrę­czy­li absol­wen­tom dyplo­my ukoń­cze­nia stu­diów, nagro­dy i wyróż­nie­nia. Paten­ty ofi­cer­skie otrzy­ma­ło rów­nież 96 pod­ofi­ce­rów, któ­rzy ukoń­czy­li 6‑miesięczne szko­le­nie woj­sko­we w kor­pu­sach oso­bo­wych logi­sty­ki oraz łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wyróż­nio­no ppor. mgr inż. Danie­lę Szpa­czyń­ską za osią­gnię­cie bar­dzo dobrych wyni­ków na stu­diach II stop­nia oraz za wyróż­nia­ją­cą się pra­cę dyplo­mo­wą pt. „Wstęp­ny pro­jekt lek­kie­go robo­ta do roz­po­zna­nia pól mino­wych” na spe­cjal­no­ści Maszy­ny Inży­nie­ryj­ne Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Nagro­dę oraz dyplom wrę­czył szef Zarzą­du Inży­nie­rii Woj­sko­wej Inspek­to­ra­tu Rodza­jów Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ płk Marek Waw­rzy­niak. Pre­zes Biu­ra Kon­sul­tin­go­wo-Szko­le­nio­we­go JAALK, Jan Kaź­mier­czyk wyróż­nił nagro­dą i dyplo­mem ppor. mgr. inż. Grze­go­rza Chwa­lenc­kie­go za pra­cę dyplo­mo­wą pt. „Wstęp­ny pro­jekt trans­por­te­ra dla pro­mu desan­to­we­go o masie 20 000 kg”. Ponad­to za god­ne repre­zen­to­wa­nie Aka­de­mii na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i kra­jo­wej w roz­gryw­kach sza­cho­wych gen. bryg dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wyróż­nił ppor. Mar­ci­na Pie­tru­szew­skie­go.

Zgod­nie z tra­dy­cją do księ­gi pamiąt­ko­wej WAT wpi­sa­li się pry­mu­si wydzia­łów aka­de­mic­kich: sierż. pchor. Damian Kra­ta z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, sierż. pchor. Joan­na Biskup z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, sierż. pchor. Woj­ciech Dawid z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, sierż. pchor. Danie­la Szpa­czyń­ska z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go, sierż. pchor. Jakub Maj­chro­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz pry­mus pro­mo­cji sierż. pchor. Sta­ni­sław Kaniec­ki z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Rek­tor-komen­dant WAT pogra­tu­lo­wał absol­wen­tom efek­tów wie­lo­let­niej, wytę­żo­nej nauki oraz życzył suk­ce­sów w dal­szym roz­wo­ju zawo­do­wym. „To wiel­ka chwi­la kie­dy otrzy­mu­je­cie dyplom ukoń­cze­nia stu­diów i paten­ty ofi­cer­skie. Skoń­czy­li­ście stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jed­nej z naj­lep­szych uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju. Stu­dia nie­ła­twe, wyma­ga­ją­ce sys­te­ma­tycz­no­ści i wytrwa­ło­ści” – mówił gen bryg dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Gra­tu­lu­jąc absol­wen­tom 6‑miesięcznego Stu­dium Ofi­cer­skie­go rek­tor-komen­dant WAT powie­dział: „Okres nauki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej może nie był dłu­gi, jestem jed­nak pew­nien, że był wystar­cza­ją­cy, aby­ście wspo­mi­na­li Aka­de­mię jako miej­sce, gdzie nastą­pi­ło waż­ne przej­ście z kor­pu­su pod­ofi­cer­skie­go do kor­pu­su ofi­cer­skie­go. To rów­nież wyma­ga­ło od Was wysił­ku i wie­lu wyrze­czeń”. Gen. bryg dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek podzię­ko­wał dzie­ka­nom, kadrze nauko­wo-dydak­tycz­nej i wszyst­kim pra­cow­ni­kom Aka­de­mii, któ­rzy wspól­nie przy­czy­ni­li się do ukształ­to­wa­nia cha­rak­te­rów naszych absol­wen­tów.

8 sierp­nia o godz. 16.30 w koście­le p.w. M. B. Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji absol­wen­tów oraz kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii.

9 sierp­nia o godz. 11.00 na pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go odbę­dzie się uro­czy­sta pro­mo­cja ofi­cer­ska absol­wen­tów WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

fot. Grze­gorz Rosiń­ski