Strona główna » Aktualności » Wręczenie medalu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”

Wręczenie medalu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”

Żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li wyróż­nie­ni przez Bisku­pa Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go meda­lem „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie”, nada­nym z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce. Odzna­cze­nie zosta­ło wrę­czo­ne 22 maja pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki w Aka­de­mii. Apel był rów­nież oka­zją do pod­su­mo­wa­nia rywa­li­za­cji spor­to­wych roze­gra­nych w ramach Świę­ta Spor­tu 10 maja w uczel­ni. Przy­wi­ta­no tak­że nowo przy­by­łe­go pod­ofi­ce­ra.

Medal „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” jest dowo­dem uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go. W imie­niu Bisku­pa Polo­we­go Jego Eks­ce­len­cji gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka odzna­cze­nie pięt­na­stu pra­cow­ni­kom i żoł­nie­rzom Aka­de­mii wrę­czył pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej ks. pra­łat płk dr Jan Domian. „Jest to dla mnie ogrom­na radość i satys­fak­cja, że medal, któ­ry został dziś wrę­czo­ny jest zna­kiem dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go już od 100 lat. Dokład­nie 5 lute­go 1919 r. Papież Bene­dykt XV utwo­rzył Ordy­na­riat Polo­wy w Pol­sce i mia­no­wał pierw­szym Bisku­pem Polo­wym Woj­ska Pol­skie­go Sta­ni­sła­wa Gal­la. Miał on być dusz­pa­ste­rzem żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go. Nie­zmier­nie waż­nym fun­da­men­tem była w tym cza­sie wia­ra, któ­ra jed­no­czy­ła wszyst­kich żoł­nie­rzy. Potrze­ba było wiel­kie­go wysił­ku, by ze zlep­ku armii zabo­rów stwo­rzyć Woj­sko Pol­skie. Wyma­ga­ło to cięż­kiej pra­cy, by kształ­to­wać ser­ca, uczyć patrio­ty­zmu, a tak­że przy­wią­za­nia do Boga i Ojczy­zny. Niech te meda­le zobo­wią­zu­ją­ce do tego, aby być czło­wie­kiem dobrym i szla­chet­nym będą noszo­ne z dumą” – mówił  ks. pra­łat płk dr Jan Domian.

Pod­czas ape­lu wrę­czo­no nagro­dy i pucha­ry za rywa­li­za­cje spor­to­we roze­gra­ne w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Świę­to Spor­tu. W rywa­li­za­cji mię­dzy­wy­dzia­ło­wej uzy­ska­no nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

  • I miej­sce – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
  • II miej­sce – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji,
  • III miej­sce – Wydział Logi­sty­ki,
  • IV miej­sce – Wydział Cyber­ne­ty­ki,
  • V miej­sce – Wydział Mecha­nicz­ny,
  • VI miej­sce – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii,
  • VII miej­sce – Wydział Elek­tro­ni­ki,
  • VIII miej­sce – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki.

W ramach Świę­ta Spor­tu odby­ła się tak­że I edy­cja kon­kur­su „Pobij Dzie­ka­na”. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej zwy­cię­żył sierż. pchor. Wik­tor Roszak z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Miej­sce dru­gie zajął sierż. pchor. Bar­tosz Mly­czyń­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, a trze­cie sierż. pchor. Bar­tło­miej Bober z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Zwy­cięz­cy otrzy­ma­li oko­licz­no­ścio­we nagro­dy i dyplo­my.

Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT, pogra­tu­lo­wał wyróż­nio­nym przez Bisku­pa Polo­we­go WP żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom. „Jest to sym­bo­licz­ne podzię­ko­wa­nie za zaan­ga­żo­wa­nie w róż­ne sfe­ry funk­cjo­no­wa­nia naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej i nie tyl­ko. W swo­im imie­niu chciał­bym rów­nież podzię­ko­wać Wam za dzia­łal­ność, któ­rą czy­ni­cie dla nas i dla naszej aka­de­mic­kiej rodzi­ny”. Rek­tor-komen­dant zło­żył tak­że gra­tu­la­cje zwy­cięz­com rywa­li­za­cji spor­to­wych. „Aktyw­ność fizycz­na w woj­sku jest nie­zwy­kle waż­na. W WAT kła­dzie­my duży nacisk na wycho­wy­wa­nie stu­den­tów w duchu spor­to­wej rywa­li­za­cji. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom Świę­ta Spor­tu za spraw­ne przy­go­to­wa­nie wyda­rze­nia” – mówił rek­tor-komen­dant WAT. Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zaape­lo­wał o sumien­ną pra­cę przed zbli­ża­ją­cą się sesją egza­mi­na­cyj­ną.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ła defi­la­da zgro­ma­dzo­nych na pla­cu pod­od­dzia­łów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski