» » Wręczenie broni podchorążym

Wręczenie broni podchorążym

Pierw­szą służ­bo­wą broń otrzy­ma­ło dzi­siaj 889 nowo przy­ję­tych do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­cho­rą­żych. Uro­czy­sta zbiór­ka z tej oka­zji odby­ła się na pla­cu ape­lo­wym w obec­no­ści komen­dy i kadry Aka­de­mii. Sied­miu pod­cho­rą­żych, któ­rzy w pro­ce­sie rekru­ta­cji zdo­by­li naj­wię­cej punk­tów ran­kin­go­wych w poszcze­gól­nych wydzia­łach aka­de­mic­kich, zosta­ło wyróż­nio­nych wrę­cze­niem bro­ni przez rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka. Pozo­sta­li pod­cho­rą­żo­wie broń oraz ksią­żecz­ki woj­sko­we otrzy­ma­li od dowód­ców kom­pa­nii w pod­od­dzia­łach.

Rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek uro­czy­ście powi­tał nowych pod­cho­rą­żych i pogra­tu­lo­wał im wybo­ru Aka­de­mii. „Za Wami nie­ła­twy pro­ces rekru­ta­cji. Z suk­ce­sem dosta­li­ście się do naj­lep­szej uczel­ni woj­sko­wej w kra­ju. Uda­ło Wam się to osią­gnąć dzię­ki cięż­kiej pra­cy, może­cie być z sie­bie dum­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to uczel­nia, któ­ra od bli­sko 70 lat kształ­ci wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ne kadry dla potrzeb Sił Zbroj­nych RP. WAT to naj­więk­sza uczel­nia woj­sko­wa w Pol­sce i naj­waż­niej­sza. Naj­waż­niej­sza, dla­te­go, że pol­ska armia jest armią coraz bar­dziej utech­nicz­nio­ną i coraz bar­dziej zin­for­ma­ty­zo­wa­ną. Taka armia potrze­bu­je wła­śnie inży­nie­rów, tech­ni­ków, spe­cja­li­stów, któ­rzy są w sta­nie sobie pora­dzić z naj­now­szy­mi sys­te­ma­mi na polu wal­ki. Nasza uczel­nia dosko­na­le Was do tego przy­go­tu­je” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Naj­wyż­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych w pro­ce­sie rekru­ta­cji uzy­ska­li: pchor. Adam Wój­cik z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (114 punk­tów ran­kin­go­wych), pchor. Alek­san­der Wędzon­ka z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki (95), pchor. Rado­sław Jurec­ki z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (108), pchor. Dawid Got­ko­wicz z Wydzia­łu Logi­sty­ki (114), pchor. Maciej Pie­trus z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (111), pchor. Szy­mon Firy­za z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (91), pchor. Jakub Por­cja z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki (98).

Przed pod­cho­rą­ży­mi jesz­cze kil­ka tygo­dni wytę­żo­ne­go szko­le­nia pod­sta­wo­we­go i pozna­wa­nia taj­ni­ków żoł­nier­skie­go rze­mio­sła, któ­re zakoń­czy 27 wrze­śnia przy­się­ga woj­sko­wa. Zwra­ca­jąc się do kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek życzył im wytrwa­ło­ści w dąże­niu do uzy­ska­nia wyma­rzo­nych ofi­cer­skich gwiaz­dek. „Przed Wami bar­dzo trud­ny okres szko­le­nia pod­sta­wo­we­go. Jest to ogrom­ny wysi­łek fizycz­ny, ale przede wszyst­kim psy­chicz­ny. Bez odpo­wied­nie­go nasta­wie­nia i jasno posta­wio­ne­go celu może być trud­ny do zre­ali­zo­wa­nia. Wszyst­kie zaję­cia, te mniej i bar­dziej inte­re­su­ją­ce słu­żą przy­go­to­wa­niu Was do służ­by woj­sko­wej. Następ­ne okre­sy służ­by i stu­diów w Aka­de­mii to już przede wszyst­kim nauka. Życzę Wam samych suk­ce­sów i żoł­nier­skie­go szczę­ścia” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych usły­sze­li pieśń repre­zen­ta­cyj­ną Woj­ska Pol­skie­go „My, Pierw­sza Bry­ga­da”, któ­ra od dzi­siaj będzie towa­rzy­szyć donio­słym chwi­lom na ich żoł­nier­skiej dro­dze.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski