» » Wpisani w innowacje

Wpisani w innowacje

Wyzwa­nia nowej per­spek­ty­wy unij­nej. Roz­wój spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. Inno­wa­cyj­ne fir­my. Źró­dła finan­so­wa­nia inno­wa­cji. Regio­nal­na poli­ty­ka kla­stro­wa w kon­tek­ście wyzwań glo­bal­nych. To zale­d­wie kil­ka z zagad­nień i inspi­ru­ją­cych tema­tów debat, pre­lek­cji i warsz­ta­tów, któ­re odby­wa­ły się 7 i 8 paź­dzier­ni­ka br., w ramach 6. edy­cji Forum Roz­wo­ju Mazow­sza na sta­dio­nie PGE Naro­do­wy w War­sza­wie. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia była Mazo­wiec­ka Jed­nost­ka Wdra­ża­nia Pro­gra­mów Unij­nych. W kon­fe­ren­cji, pro­mu­ją­cej nowy okres pro­gra­mo­wa­nia fun­du­szy unij­nych na lata 2014 – 2020, nie mogło zabrak­nąć Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z jej nowa­tor­skim pro­jek­tem budo­wy infra­struk­tu­ry IT do celów badaw­czo-roz­wo­jo­wych, czy­li Plat­for­mą Infor­ma­tycz­ną Wspar­cia Badań Nauko­wych WAT​.PL”. Pro­jekt finan­so­wał Euro­pej­ski Fun­dusz Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go.

Wła­śnie „Two­rze­nie infra­struk­tu­ry IT dla pro­jek­tów badaw­czych” było tema­tem dys­ku­sji na Forum, w któ­rej uczest­ni­czył pro­rek­tor ds. roz­wo­ju WAT – prof. dr hab. inż. Mariusz Figur­ski, Jakub Moskal- dyrek­tor Depar­ta­men­tu pro­jek­tów Wła­snych w Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu oraz Mag­da­le­na Jac­kow­ska-Rej­man – pre­zes tech­Bra­iners.

Zda­niem prof. Figur­skie­go two­rze­nie nowo­cze­snej infra­struk­tu­ry IT ma zasad­ni­cze zna­cze­nie dla współ­pra­cy nauki i prze­my­słu. Two­rze­nie nowo­cze­snej bazy wyni­ków badań, budo­wa­nie struk­tu­ry IT musi być poprze­dzo­ne ana­li­zą potrzeb i celów, czy­li nale­ży odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie: do cze­go chce­my tę bazę wykorzystać./…/” Żad­ne­go sys­te­mu nie da się imple­men­to­wać bez korek­ty. Przy­go­to­wu­jąc się do two­rze­nia Plat­for­my PL.WAT doko­na­li­śmy ana­li­zy pro­ce­sów biz­ne­so­wych, któ­re zacho­dzą w WAT, dokład­nie roz­po­zna­li­śmy, jaki jest prze­pływ infor­ma­cji. Dopie­ro wów­czas roz­po­czę­li­śmy budo­wę Plat­for­my WAT./…/ Imple­men­ta­cja jakie­go­kol­wiek sys­te­mu musi być poprze­dzo­na sze­re­giem badań, któ­re będą warun­ko­wa­ły potrze­bę okre­ślo­ne­go roz­wią­za­nia” – skon­sta­to­wał prof. Figur­ski.

W dal­szej czę­ści dys­ku­sji pro­rek­tor wska­zał na pro­blem wie­lo­ści baz danych i koniecz­ność syn­chro­ni­za­cji ich współ­pra­cy. Pod­kre­ślił, że to klu­czo­wy pro­blem, któ­ry trze­ba jak naj­szyb­ciej roz­wią­zać.

Na Forum zapre­zen­to­wał się tak­że cały zespół, pra­cu­ją­cy przy pro­jek­cie WAT​.PL. Ogól­nej pre­zen­ta­cji uczel­ni doko­nał Paweł Nie­dziej­ko – kie­row­nik Dzia­łu Infor­ma­ty­ki WAT. Przed­sta­wił on rów­nież cele głów­ne i efek­ty pro­jek­tu. Wska­zał, że ostat­nie dwa lata w dzia­łal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to inten­syw­ny roz­wój infor­ma­tycz­nej infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej oraz usług infor­ma­tycz­nych. Inwe­sty­cje prze­pro­wa­dzo­ne w zakre­sie infor­ma­ty­za­cji skut­ku­ją tym, że uczel­nia dys­po­nu­je jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Euro­pie roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych, wspie­ra­jąc dzia­łal­ność dydak­tycz­ną i nauko­wo-badaw­czą. Nale­żą do nich trzy głów­ne ele­men­ty: infra­struk­tu­ra świa­tło­wo­do­wa, sieć szkie­le­to­wa w tech­no­lo­gii SDN 40 Gbit/s oraz infor­ma­tycz­na chmu­ra pry­wat­na WAT. To wła­śnie ona zapew­ni dostęp do nie­spo­ty­ka­nych dotych­czas moż­li­wo­ści zaso­bów obli­cze­nio­wych oraz usług infor­ma­tycz­nych w posta­ci śro­do­wisk chmu­ro­wych typu IasS (Infra­struc­tu­re as a Servi­ce) i PasS (Plat­form as a Servi­ce).

W ramach sesji „Wyzwa­nia i kro­ki milo­we Plat­for­my PL.WAT” kpt. Dariusz Chmie­lew­ski z Dzia­łu Infor­ma­ty­ki WAT i mjr Mar­cin Gałusz­kie­wicz – obec­nie szef zespo­łu w Depar­ta­men­cie Woj­sko­wych Tech­no­lo­gii Sate­li­tar­nych Pol­skiej Agen­cji Kosmicz­nej – omó­wi­li szcze­gó­ły funk­cjo­no­wa­nia Plat­for­my WAT, pro­ble­my z jaki­mi przy­szło się mie­rzyć zespo­ło­wi przy two­rze­niu pro­jek­tu oraz korzy­ści, jakie zapew­nia powsta­nie tak nowo­cze­snej plat­for­my usług IT. Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia, w dys­ku­sji mode­ro­wa­nej przez Ire­ne­usza Kry­so­wa­te­go, pod­kre­śli­li, iż ten pro­jekt to bez wąt­pie­nia duży krok poczy­nio­ny na polu inno­wa­cji. Dzię­ki nie­mu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest w sta­nie dzia­łać na wyż­szym pozio­mie, anga­żu­jąc się w pro­jek­ty o zna­cze­niu ponadre­gio­nal­nym i mię­dzy­na­ro­do­wym. Śro­do­wi­sko nauko­we dzia­ła­ją­ce bez­po­śred­nio na uczel­ni, a tak­że licz­ni part­ne­rzy zewnętrz­ni, są w sta­nie wymie­niać się doświad­cze­nia­mi i dany­mi z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie, w dowol­nym cza­sie i w spo­sób cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. To nowo­cze­sna plat­for­ma kon­te­ne­ro­wa o dużej mocy obli­cze­nio­wej.

Dzia­łal­ność zespo­łu reali­zu­ją­ce­go pro­jekt oce­nił pro­rek­tor prof. M. Figur­ski: „To co uda­ło się zro­bić to inno­wa­cja, ale oprócz maszyn, narzę­dzi, tech­ni­ki, naj­waż­niej­si byli ludzie. To ich suk­ces”.

Plat­for­ma PL.WAT dosko­na­le wpi­su­je się w klu­czo­wą dla Mazow­sza unij­ną per­spek­ty­wę wspie­ra­nia pro­jek­tów dot. współ­pra­cy biz­ne­su z sek­to­rem nauko­wym, wdra­ża­nia inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, nowych tech­no­lo­gii oraz usług biz­ne­so­wych, stąd jej zasad­na obec­ność na VI Forum Roz­wo­ju Mazow­sza i ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie pre­zen­ta­cja­mi przed­sta­wi­cie­li Aka­de­mii.

Gra­ży­na Pal­czak