Strona główna » Aktualności » Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny

Nowy rok szkol­ny roz­po­czę­ło dzi­siaj 50 uczniów pierw­sze­go w Pol­sce liceum dla przy­szłych cyber żoł­nie­rzy. Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne zosta­ło utwo­rzo­ne w tym roku pod nad­zo­rem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej i patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zain­te­re­so­wa­nie uczniów ostat­nich klas gim­na­zjów i szkół pod­sta­wo­wych  woj­sko­wym liceum o roz­sze­rzo­nym pro­gra­mie naucza­nia mate­ma­ty­ki, fizy­ki i infor­ma­ty­ki było bar­dzo duże. Nowo przy­ję­ci ucznio­wie (25 absol­wen­tów gim­na­zjum i 25 szko­ły pod­sta­wo­wej) zosta­li wyło­nie­ni w pro­ce­sie rekru­ta­cji spo­śród ponad 500 kan­dy­da­tów z całej Pol­ski. Pod­czas czte­rech lat edu­ka­cji będą przy­go­to­wy­wa­ni do roz­po­czę­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­kach: infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, a po ich ukoń­cze­niu sta­ną się eks­per­ta­mi w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Uro­czy­stość w Klu­bie WAT otwo­rzy­ła dyrek­tor szko­ły Ewa Kac­przyk. „Nasza szko­ła to miej­sce wyjąt­ko­we. Będzie­my uczyć i wycho­wy­wać ambit­ną i pra­co­wi­tą mło­dzież z całej Pol­ski, kła­dąc nacisk na kształ­ce­nie w zakre­sie przed­mio­tów nauk ści­słych. Będzie to szko­ła wycho­dzą­ca naprze­ciw potrze­bom współ­cze­sne­go, dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go. Pra­gnie­my, aby absol­wen­ci naszej szko­ły byli bar­dzo dobrze przy­go­tow­ni do pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – mówi­ła dyrek­tor liceum.

Pierw­szą inau­gu­ra­cję roku szkol­ne­go w Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Infor­ma­tycz­nym swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li: sekre­ta­rze sta­nu MON mini­stro­wie Woj­ciech Skur­kie­wicz i Tomasz Zdzi­kot, dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa dr hab. Paweł Hut, zastęp­ca dyrek­to­ra DEKiD Michał Wia­ter oraz  zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go Łukasz Jędrzej­czak.

Mini­ster Tomasz Zdzi­kot pod­kre­ślił, że utwo­rze­nie liceum zosta­ło ogło­szo­ne  na począt­ku roku, jako jeden z fila­rów w ramach zapo­wie­dzia­nej przez mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka kon­cep­cji budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni i dzia­łań zwią­za­nych z roz­wo­jem w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. „Chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy bra­li udział w pro­ce­sie two­rze­nia liceum. Zaan­ga­żo­wa­nie bar­dzo wie­lu osób spo­wo­do­wa­ło, że trud­ny i prze­ło­mo­wy pro­jekt byli­śmy w sta­nie wdro­żyć bar­dzo szyb­ko. (…) Chce­my, żeby liceum było szko­łą, z któ­rej wszy­scy będzie­my dum­ni. Aby nie tyl­ko edu­ko­wa­ło, ale i kształ­to­wa­ło naszych przy­szłych ofi­ce­rów. Ludzi, któ­rzy zarów­no posta­wą etycz­ną i moral­ną jak i wyso­ki­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi będą zaświad­czać, że utwo­rze­nie liceum było dobrą decy­zją. Sfe­ra z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi potrze­bu­je wie­lu eks­per­tów. Wie­rzy­my, że znacz­ne ich gro­no może­my wykształ­cić samo­dziel­nie” – mówił mini­ster Zdzi­kot.

Zwra­ca­jąc się do uczniów liceum mini­ster Woj­ciech Skur­kie­wicz skie­ro­wał sło­wa gra­tu­la­cji. „Roz­po­czy­na­cie dziś rok szkol­ny jako naj­lep­si spo­śród naj­lep­szych, poko­na­li­ście ponad 500 osób pod­czas pro­ce­su rekru­ta­cji. To na Was będzie spo­czy­wał w przy­szło­ści obo­wią­zek obro­ny Rze­czy­po­spo­li­tej. To Wy będzie­cie reali­zo­wać stra­te­gie, któ­re będą podej­mo­wa­ne przez głów­no dowo­dzą­cych naszym kra­jem. Będzie­cie zaświad­czać, że woj­sko jest tą insty­tu­cją, któ­ra wspie­ra i budu­je poten­cjał kra­ju, ale rów­nież daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa w spo­łe­czeń­stwie. (…) Cyber­bez­pie­czeń­stwo to wyzwa­nie i przy­szłość nowo­cze­snej armii. Życzę, aby­ście w liceum mogli reali­zo­wać Wasze umie­jęt­no­ści i speł­niać marze­nia. Aby nauka dawa­ła Wam wie­le satys­fak­cji” – mówił Woj­ciech Skur­kie­wicz.

W imie­niu uczniów liceum głos zabrał Artur Jóź­wiak. „Pra­gnie­my podzię­ko­wać za stwo­rze­nie moż­li­wo­ści nauki w szko­le, któ­ra umoż­li­wia zdo­by­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do tego, aby w przy­szło­ści zostać wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi eks­per­ta­mi w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa” – mówił uczeń liceum.

Pod­czas uro­czy­sto­ści ucznio­wie otrzy­ma­li legi­ty­ma­cje szkol­ne, ple­ca­ki oraz prze­pust­ki do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uro­czy­stość uświet­nił występ Chó­ru Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go.

Przed inau­gu­ra­cją ucznio­wie wraz z komen­dą Aka­de­mii i kadrą liceum uczest­ni­czy­li we Mszy Świę­tej z oka­zji roz­po­czę­cia roku, któ­ra odby­ła się w Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skie na Boer­ne­ro­wie.

O przy­ję­ciu do liceum, podob­nie jak w przy­pad­ku innych szkół ponad­pod­sta­wo­wych, decy­do­wa­ły wyni­ki egza­mi­nu ósmoklasisty/gimnazjalisty oraz oce­ny z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, fizy­ki i języ­ka obce­go, jak rów­nież indy­wi­du­al­ne osią­gnię­cia (olim­pia­dy, kon­kur­sy, zawo­dy wie­dzy, aktyw­ność spo­łecz­na). Dodat­ko­wo każ­dy kan­dy­dat musiał zdać pró­bę spraw­no­ści fizycz­nej. Zaję­cia będą odby­wa­ły się przy ści­słej współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki WAT i z Naro­do­wym Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, insty­tu­cja­mi czu­wa­ją­cy­mi nad cyber­bez­pie­czeń­stwem Pol­ski. Ucznio­wie liceum będą odkry­wać swo­je pasje badaw­cze pod opie­ką doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz spe­cja­li­stów infor­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki tech­nicz­nej i tele­ko­mu­ni­ka­cji, jak rów­nież będą współ­pra­co­wać ze stu­den­ta­mi WAT, lau­re­ata­mi licz­nych kon­kur­sów dla pro­gra­mi­stów, w tym mię­dzy­na­ro­do­wych. Ponad­to wykła­dow­cy aka­de­mic­cy zapo­zna­ją uczniów z naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem kryp­to­lo­gicz­nym w udo­stęp­nio­nych dla nich labo­ra­to­riach uczel­ni. Oprócz roz­sze­rzo­ne­go pro­gra­mu naucza­nia mate­ma­ty­ki, fizy­ki i infor­ma­ty­ki w szko­le pro­wa­dzo­ne będą tak­że zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej oraz w zwięk­szo­nym wymia­rze zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Pierw­szym języ­kiem obcym, naucza­nym w zwięk­szo­nej licz­bie godzin, będzie język angiel­ski, nato­miast dru­gim – język nie­miec­ki. Pod­czas całe­go okre­su nauki, bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia, ucznio­wie są zakwa­te­ro­wa­ni w inter­na­cie, obo­wiąz­ko­we jest tak­że umun­du­ro­wa­nie. Zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz opie­ka lekar­ska są nie­od­płat­ne.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian Jurek