» » Wojskowa Akademia Techniczna żegna Profesora Jacka Namieśnika

Wojskowa Akademia Techniczna żegna Profesora Jacka Namieśnika

wpis w: Aktualności | 0

Pro­fe­sor Jacek Namie­śnik, rek­tor Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej, dok­tor hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zmarł 14 kwiet­nia 2019 r. w wie­ku 69 lat. Pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z wiel­kim żalem i smut­kiem przy­ję­li wia­do­mość o Jego śmier­ci. Pro­fe­sor Namie­śnik był świa­to­wej sła­wy che­mi­kiem spe­cja­li­zu­ją­cym się w che­mii ana­li­tycz­nej i che­mii śro­do­wi­ska. Od wie­lu lat aktyw­nie współ­pra­co­wał z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Osią­gnię­cia Pro­fe­so­ra Namie­śni­ka wywar­ły istot­ny wpływ na roz­wój pol­skiej i świa­to­wej che­mii, a szcze­gól­nie na opra­co­wa­nie nowych tech­nik i pro­ce­dur badaw­czych. Pro­fe­sor był nie tyl­ko naukow­cem i bada­czem nie­zwy­kłej mia­ry. Był tak­że zna­ko­mi­tym nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim i pro­mo­to­rem wie­lu naukow­ców, któ­rzy będą kon­ty­nu­ować Jego dzie­ło.

W uzna­niu zasług Pro­fe­so­ra w kre­owa­niu postę­pu w nauce, Jego wyso­kiej pozy­cji w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim oraz wdzięcz­no­ści za współ­pra­cę z naszą uczel­nią, Senat Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­znał Pro­fe­so­ro­wi Namie­śni­ko­wi w 2015 roku god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we Pro­fe­so­ra Jac­ka Namie­śni­ka odbę­dą się w naj­bliż­szą śro­dę, 17 kwiet­nia w Gdań­sku.