Strona główna » Aktualności » Wojskowa Akademia Techniczna uhonorowana odznaką „Za zasługi dla wynalazczości”

Wojskowa Akademia Techniczna uhonorowana odznaką „Za zasługi dla wynalazczości”

Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki przy­znał Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odzna­kę hono­ro­wą „Za zasłu­gi dla wyna­laz­czo­ści”. Wyróż­nie­nie z rąk pre­ze­sa Urzę­du Paten­to­we­go RP Edy­ty Dem­by-Siwek ode­brał pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, prof. WAT.

Odzna­ka „Za Zasłu­gi dla Wyna­laz­czo­ści” to szcze­gól­ne wyróż­nie­nie, nada­wa­ne przez Pre­ze­sa Rady Mini­strów. Przy­zna­wa­ne jest oso­bom fizycz­nym, jed­nost­kom orga­ni­za­cyj­nym, ale tak­że insty­tu­cjom, orga­ni­za­cjom i sto­wa­rzy­sze­niom wyróż­nia­ją­cym się osią­gnię­cia­mi na rzecz roz­wo­ju i popu­la­ry­za­cji wyna­laz­czo­ści. W tym roku Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była jedy­ną uczel­nią, któ­ra otrzy­ma­ła tę odzna­kę. Wyróż­nie­nie jest nie­wąt­pli­wym suk­ce­sem naukow­ców naszej uczel­ni i pra­cow­ni­ków Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii, któ­re odpo­wia­da za ochro­nę dóbr inte­lek­tu­al­nych, repre­zen­tu­jąc WAT przed Urzę­dem Paten­to­wym RP. Efek­tem kom­plek­so­we­go wspar­cia CTT‑u w przy­go­to­wa­niu zgło­szeń wnio­sków paten­to­wych, wzo­rów użyt­ko­wych, prze­my­sło­wych i zna­ków towa­ro­wych jest udzie­la­nie praw ochron­nych dla wie­lu wyna­laz­ków powsta­łych w WAT. Nale­ży przy tym pod­kre­ślić bar­dzo dużą rolę rzecz­ni­ka paten­to­we­go WAT w pro­wa­dzo­nych pro­ce­du­rach ochron­nych.

Wyróż­nie­nie zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas kon­fe­ren­cji Urzę­du Paten­to­we­go RP pt. „Wła­sność inte­lek­tu­al­na wczo­raj i dziś. 100 lat człon­ko­stwa Pol­ski w Kon­wen­cji pary­skiej”, któ­ra odby­ła się 28 – 29 listo­pa­da w sie­dzi­bie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie.

Rok 2019 to dla Urzę­du Paten­to­we­go RP okres jubi­le­uszo­wy ze wzglę­du na roz­po­czę­te już kolej­ne 100-lecie funk­cjo­no­wa­nia Urzę­du, a tak­że przy­stą­pie­nie Pol­ski w 1919 roku do Kon­wen­cji pary­skiej. Wyda­rze­nie to mia­ło cha­rak­ter prze­ło­mo­wy, gdyż zapew­ni­ło udział odro­dzo­nej Pol­ski w mię­dzy­na­ro­do­wym sys­te­mie ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Przy­wo­łu­jąc te histo­rycz­ne wyda­rze­nia, Urząd Paten­to­wy RP wska­zu­je przede wszyst­kim na fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej dla umac­nia­nia poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go i eko­no­micz­ne­go Pol­ski oraz jej zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Zarów­no histo­ria, jak i współ­cze­sność poka­zu­ją, że wkład pol­skich wyna­laz­ców do świa­to­wej tech­ni­ki cha­rak­te­ry­zu­je się zna­czą­cy­mi osią­gnię­cia­mi w wie­lu dzie­dzi­nach. Twór­cze wyko­rzy­sta­nie tego dorob­ku oraz naj­now­sze osią­gnie­cia mło­de­go poko­le­nia inno­wa­to­rów będą z pew­no­ścią czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o pozy­cji Pol­ski wśród państw budu­ją­cych gospo­dar­kę opar­tą na zaawan­so­wa­nej wie­dzy.          

Urząd Paten­to­wy RP podej­mu­je wie­le ini­cja­tyw ukie­run­ko­wa­nych na wzrost inno­wa­cyj­no­ści warun­ku­ją­cej przy­spie­sze­nie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Osią­gnię­te efek­ty jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, iż ochro­na praw­na wyna­laz­ków, wzo­rów użyt­ko­wych, wzo­rów prze­my­sło­wych, zna­ków towa­ro­wych oraz innych przed­mio­tów wła­sno­ści prze­my­sło­wej, sta­no­wi waż­ny ele­ment zarzą­dza­nia zaawan­so­wa­ną wie­dzą oraz umoż­li­wia roz­wój kon­ku­ren­cyj­nej przed­się­bior­czo­ści.

Roz­po­czy­na­ją­cy się nowy etap histo­rii Urzę­du Paten­to­we­go RP, od 100 lat chro­nią­ce­go doro­bek inte­lek­tu­al­ny, zwłasz­cza twór­ców roz­wią­zań tech­nicz­nych, będzie z pew­no­ścią okre­sem wie­lu kolej­nych wyzwań zwią­za­nych z roz­wo­jem inno­wa­cyj­no­ści, któ­ry w istot­nym stop­niu zale­ży od powszech­nej świa­do­mo­ści w zakre­sie ochro­ny i wyko­rzy­sta­nia wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Jedy­nie bowiem spo­łe­czeń­stwo akcep­tu­ją­ce zna­cze­nie tych war­to­ści może kre­ować nowa­tor­skie roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i gospo­dar­cze, pozwa­la­ją­ce spro­stać naj­now­szym wyzwa­niom cywi­li­za­cyj­nym i spo­łecz­nym oraz wymo­gom ryn­ków glo­bal­nych.

Adam Bart­nic­ki
fot. Adam Taukert/UPRP