» » Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

„Wier­ność ide­ałom, pra­ca i zaan­ga­żo­wa­nie całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej spra­wia­ją, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dzi­siaj nowo­cze­sną uczel­nią badaw­czą o ugrun­to­wa­nej pozy­cji w kra­ju i na świe­cie” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowy rok aka­de­mic­ki roz­po­czę­ło dzi­siaj pra­wie 9500 stu­den­tów, w tym nie­mal 2500 stu­den­tów woj­sko­wych. Pod­czas uro­czy­sto­ści Ci, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki w pro­ce­sie rekru­ta­cji otrzy­ma­li sym­bo­licz­ne indek­sy z rąk mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ło odśpie­wa­nie hym­nu pań­stwo­we­go oraz wystą­pie­nie rek­to­ra-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka. Po przy­wi­ta­niu gości rek­tor nawią­zał do misji i stra­te­gii Aka­de­mii. „Kon­sty­tu­cja dla nauki uza­leż­nia wie­le moż­li­wo­ści uczel­ni od wyni­ków ewa­lu­acji badań nauko­wych. Pro­wa­dze­nie badań w trzech dzie­dzi­nach i sied­miu dys­cy­pli­nach, w któ­rych mamy upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni nauko­wych daje nam szan­sę uzy­ska­nia sta­tu­su uni­wer­sy­te­tu badaw­cze­go. Będzie­my dążyć do tego, aby co naj­mniej poło­wa dys­cy­plin Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uzy­ska­ła kate­go­rię A, a pozo­sta­łe B+” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Pod­kre­ślił, że zada­niem władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest sku­tecz­ne wyko­rzy­sty­wa­nie ogrom­ne­go poten­cja­łu edu­ka­cyj­ne­go i badaw­cze­go naszej uczel­ni dla roz­wo­ju i moder­ni­za­cji sił zbroj­nych. Wspo­mniał rów­nież o utwo­rzo­nym w tym roku liceum dla przy­szłych cyber­żoł­nie­rzy. „Suk­ce­sem oka­za­ło się uru­cho­mie­nie pod nad­zo­rem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. 2 wrze­śnia roz­po­czę­ło w nim naukę 50 przy­szłych cyber­żoł­nie­rzy” – mówił rek­tor. Prze­ciw­dzia­ła­nie ata­kom haker­skim, bez­pie­czeń­stwo w cyber­prze­strze­ni, a tak­że two­rze­nie cybe­rar­mii, to obsza­ry wzmo­żo­nej aktyw­no­ści edu­ka­cyj­nej i badaw­czej Aka­de­mii. „Uru­cha­mia­my w tym roku Stu­dia Pody­plo­mo­we Master of Busi­ness Admi­ni­stra­tion (MBA) w zakre­sie zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem” – dodał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Sil­ną stro­ną Aka­de­mii zawsze był poziom nauko­wy i dzia­łal­ność badaw­cza. „W minio­nym roku kadra nauko­wa Aka­de­mii opu­bli­ko­wa­ła ponad 500 arty­ku­łów w wyso­ko punk­to­wa­nych cza­so­pi­smach nauko­wych, w tym 260 z tzw. listy fila­del­fij­skiej. Roz­po­czę­to reali­za­cję 72 nowych pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze źró­deł kra­jo­wych i Unii Euro­pej­skiej, w tym w ramach pre­sti­żo­we­go pro­gra­mu Hory­zont 2020. Obec­nie w Aka­de­mii reali­zo­wa­nych jest łącz­nie 266 pro­jek­tów badaw­czych i badaw­czo-roz­wo­jo­wych. Powo­ła­li­śmy pierw­szą wśród uczel­ni mun­du­ro­wych Szko­łę Dok­tor­ską” – wyli­czał suk­ce­sy nauko­we rek­tor-komen­dant WAT.

W głów­nej czę­ści uro­czy­sto­ści dok­to­ran­ci i stu­den­ci roz­po­czy­na­ją­cy naukę zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Dwu­na­stu stu­den­tów, w tym jeden dok­to­rant szko­ły dok­tor­skiej, któ­rzy uzy­ska­li naj­wyż­sze wyni­ki w pro­ce­sie rekru­ta­cji, otrzy­ma­ło sym­bo­licz­ne indek­sy. Uro­czy­stość była rów­nież oka­zją do wrę­cze­nia dyplo­mów trzy­na­stu nowo mia­no­wa­nym dok­to­rom habi­li­to­wa­nym, a ślu­bo­wa­nie dok­tor­skie zło­ży­ło 63 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków, któ­rzy uzy­ska­li stop­nie nauko­we dok­to­ra w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Sze­ściu stu­den­tów wyróż­nio­no Nagro­dą Rek­to­ra za naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Wszyst­kim wyróż­nio­nym i awan­so­wa­nym dyplo­my wrę­czył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. W trak­cie uro­czy­sto­ści głos zabra­ły prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT Moni­ka Wro­na i prze­wod­ni­czą­ca Rady Dok­to­ran­tów WAT mgr inż. Edy­ta Budzyń­ska.

W liście skie­ro­wa­nym do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda pod­kre­ślił, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kon­ty­nu­uje tra­dy­cje pol­skie­go szkol­nic­twa woj­sko­we­go, któ­re od samych począt­ków nie tyl­ko gro­ma­dzi­ło naj­lep­szych dowód­ców, inży­nie­rów i spe­cja­li­stów, ale było rów­nież kuź­nią patrio­ty­zmu znaj­du­ją­ce­go nie­jed­no­krot­nie swój wyraz w boha­ter­skiej posta­wie na polu bitwy. „Od jako­ści kształ­ce­nia i pozio­mu badań pro­wa­dzo­nych w uczel­niach woj­sko­wych zale­ży nie tyl­ko przy­szłe bez­pie­czeń­stwo, ale rów­nież pozy­cja Pol­ski w świe­cie. (…) Jako Zwierzch­nik Sił Zbroj­nych jestem dum­ny z tego, że pol­scy żoł­nie­rze są tak dobrze przy­go­to­wa­ni do peł­nie­nia swo­ich obo­wiąz­ków” – napi­sał pre­zy­dent. List odczy­tał zastęp­ca Sze­fa Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go mini­ster Dariusz Gwiz­da­ła.

„Na spo­łecz­ność aka­de­mic­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej skła­da­ją się wybit­ni naukow­cy, pro­fe­so­ro­wie i nauczy­cie­le oraz świet­ni stu­den­ci. Mogłem się o tym prze­ko­nać wrę­cza­jąc indek­sy stu­den­tom pierw­sze­go roku. Ema­no­wa­ła z nich ener­gia, żądza wie­dzy. To świet­ni ludzie, któ­rzy mogą bar­dzo wie­le osią­gnąć” – powie­dział obec­ny na uro­czy­sto­ści mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W swo­im wystą­pie­niu szef MON mówił rów­nież o aktu­al­nej sytu­acji uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju oraz zmia­nach, któ­re zosta­ły wpro­wa­dzo­ne. „W 2014 roku limit miejsc w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyno­sił 264. W tym roku wyno­si on aż 889 miejsc. Jest to prze­łom i dogłęb­na zmia­na. Two­rząc nie­ist­nie­ją­cy wcze­śniej kie­ru­nek taki jak kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, otwie­ra­jąc Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, roz­po­czy­na­jąc stu­dia MBA, czy też powo­łu­jąc do życia Woj­ska Obro­ny Cyber­prze­strze­ni  odpo­wia­da­my na wyzwa­nia XXI wie­ku” – tłu­ma­czył mini­ster.

Do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści list skie­ro­wał Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki,  któ­ry wspo­mniał, że minio­ny rok był dla pol­skiej nauki pod wie­lo­ma wzglę­da­mi szcze­gól­nie inten­syw­ny. „Był to czas wdra­ża­nia prze­ło­mo­wej refor­my sys­te­mu nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go – Kon­sty­tu­cji dla Nauki. Refor­my, któ­ra zwięk­sza­jąc auto­no­mię pol­skich uczel­ni otwie­ra przed nimi jed­no­cze­śnie wiel­kie moż­li­wo­ści i wiel­kie wyzwa­nia” – napi­sał pre­mier oraz całej wspól­no­cie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­ka­zał wyra­zy wdzięcz­no­ści i uzna­nia za dotych­cza­so­we osią­gnię­cia. „Życzę Pań­stwu, by kolej­ne mie­sią­ce przy­nio­sły reali­za­ję badaw­czych pasji, by jak dotąd podej­mo­wa­li Pań­stwo ambit­ne wyzwa­nia odpo­wia­da­ją­ce aspi­ra­cjom kadry uni­wer­sy­tec­kiej i stu­den­tów” – dodał pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki. List odczy­tał poseł na Sejm RP Jaro­sław Kra­jew­ski.

Na zakoń­cze­nie inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go dr Grze­gorz Kostrze­wa-Zor­bas z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia wygło­sił wykład pt. „Retro­spek­cja i per­spek­ty­wy Pol­ski w NATO”.

O opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zadbał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go.

Listy oko­licz­no­ścio­we z oka­zji inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­sła­li: Pre­zy­dent RP Andrzej Duda, Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki, Mar­sza­łek Sena­tu RP Sta­ni­sław Kar­czew­ski, Woje­wo­da Mazo­wiec­ki Zdzi­sław Sipie­ra, Komen­dant Głów­ny Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej gen. bry­ga­dier Leszek Suski, Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów prof. dr hab. inż. Kazi­mierz Fur­tak, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dosko­na­ło­ści Nauko­wej prof. dr hab. Grze­gorz Węgrzyn oraz rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Leszek Chemperek/CO MON; Seba­stian Jurek/WAT