» » Wizyta senator Anny Marii Anders

Wizyta senator Anny Marii Anders

wpis w: Aktualności | 0

9 paź­dzier­ni­ka pod­cho­rą­żo­wie WAT uczest­ni­czy­li w pro­jek­cji fabu­la­ry­zo­wa­ne­go doku­men­tu pt. „Gene­rał pol­skich nadziei… Wła­dy­sław Anders 1892 – 1970″. Gościem hono­ro­wym poka­zu w Klu­bie WAT była sena­tor Anna Maria Anders, peł­no­moc­nik Pre­ze­sa Rady Mini­strów ds. Dia­lo­gu Mię­dzy­na­ro­do­we­go, sekre­tarz sta­nu w KPRM. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas tak­że dorad­ca mini­ster Anders, Arka­diusz Urban oraz dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski. Uro­czy­ste­mu spo­tka­niu towa­rzy­szy­ła pre­zen­ta­cja wysta­wy pt. „Gene­rał Wła­dy­sław Anders – żoł­nierz, poli­tyk, patrio­ta”.

Przy­by­łych gości powi­tał rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Następ­nie głos zabrał dr Jan Tar­czyń­ski, któ­ry jest auto­rem sce­na­riu­sza zapre­zen­to­wa­ne­go fil­mu. Dla pod­cho­rą­żych WAT żywą lek­cją histo­rii było wystą­pie­nie sena­tor Anders.

W dru­giej czę­ści spo­tka­nia z histo­rią, zgro­ma­dze­ni obej­rze­li wysta­wę pt. „Gene­rał Wła­dy­sław Anders – żoł­nierz, poli­tyk, patrio­ta”. Pod­cho­rą­żo­wie z zain­te­re­so­wa­niem zapo­zna­li się z doku­men­ta­mi opi­su­ją­cy­mi zarów­no życie gene­ra­ła, jak i depor­ta­cję z kre­sów wschod­nich, losy pol­skich zesłań­ców na Sybe­rii, for­mo­wa­nie Armii Pol­skiej w ZSRR, jej wyj­ście do Ira­nu oraz wal­ki 2 Kor­pu­su Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie.

Dele­ga­cja w skła­dzie: sena­tor Anna Maria Anders, rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski oraz dzie­kan WLO płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, zło­ży­ła wią­zan­kę kwia­tów przed tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą gene­ra­ła bro­ni Wła­dy­sła­wa Ander­sa na Wydzia­le Logi­sty­ki WAT.

Dla żoł­nie­rzy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej spo­tka­nie z sena­tor Anną Marią Anders było zna­ko­mi­tą oka­zją do obco­wa­nia z histo­rią Pol­ski.

ppłk Jaro­sław Kopyść
fot. Grze­gorz Rosiń­ski