» » Wizyta delegacji z Ukrainy

Wizyta delegacji z Ukrainy

W dniach 25 – 26 kwiet­nia Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na gości­ła dele­ga­cję Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Woj­sko­we­go z Ukra­iny. Była to kolej­na wizy­ta ukra­iń­skie­go part­ne­ra, w ramach reali­za­cji NATO pro­gra­mu DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Pod­sta­wo­wym celem pro­gra­mu jest prze­kształ­ce­nie sys­te­mu szkol­nic­twa woj­sko­we­go part­ne­rów pro­gra­mu do stan­dar­dów NATO. Pro­gra­mem tym obję­te są oprócz Ukra­iny rów­nież: Bośnia i Her­ce­go­wi­na, Mace­do­nia, Ser­bia, Kir­gi­zja, Uzbe­ki­stan, Kazach­stan, Mon­go­lia, Moł­da­wia, Tune­zja, Mau­re­ta­nia, Afga­ni­stan, Azer­bej­dżan, Arme­nia oraz Gru­zja. W roku bie­żą­cym pro­gra­mem obję­te zosta­ły tak­że Irak i Maro­ko. 

Dele­ga­cji prze­wod­ni­czył pro­rek­tor ds. nauki i kształ­ce­nia ŻIW płk Igor Sasz­czuk, w towa­rzy­stwie sze­fa Kate­dry Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Radio­tech­ni­ki płk. Ser­gie­ja Fry­za oraz sze­fa Kate­dry Tak­ty­ki i Zabez­pie­cze­nia Bojo­we­go płk. Juri­ja Bon­da­rien­ko. Gości powi­tał w Sali Rycer­skiej pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, któ­ry bar­dzo wyso­ko oce­nił poziom dotych­cza­so­wej reali­za­cji pro­gra­mu DEEP i wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę obu stron. Infor­ma­cję o histo­rii, struk­tu­rze i osią­gnię­ciach WAT przed­sta­wił dele­ga­cji ukra­iń­skiej Piotr Cięż­ki, koor­dy­na­tor ds. współ­pra­cy z Ukra­iną.

W dal­szej czę­ści wizy­ty goście mie­li oka­zję zapo­znać się z warun­ka­mi zakwa­te­ro­wa­nia pod­cho­rą­żych oraz sys­te­mem ich żywie­nia. Wzię­li tak­że udział w prak­tycz­nych zaję­ciach pod­cho­rą­żych  na strzel­ni­cy woj­sko­wej  oraz mie­li oka­zję oce­nić funk­cjo­no­wa­nie symu­la­to­ra Śnież­nik. W kolej­nym dniu wizy­ty pro­dzie­kan ds. nauko­wych Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak zapre­zen­to­wał Insty­tu­ty Radio­elek­tro­ni­ki, Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem bazy labo­ra­to­ryj­nej. Duże wra­że­nie na gościach zro­bi­ła wizy­ta w Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej.

Piotr Cięż­ki
fot. Seba­stian Jurek