» » Wizyta delegacji Narodowej Akademii Obrony Kenii

Wizyta delegacji Narodowej Akademii Obrony Kenii

wpis w: Aktualności | 0

Kil­ku­na­sto­oso­bo­wa dele­ga­cja przed­sta­wi­cie­li Naro­do­wej Aka­de­mii Obro­ny Kenii odwie­dzi­ła 9 kwiet­nia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie się z poten­cja­łem nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na pol­skim i świa­to­wym ryn­ku, a jed­no­cze­śnie zapo­zna­nie się moż­li­wo­ścia­mi poten­cjal­nej współ­pra­cy. W spo­tka­niu ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czył pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk.

Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król po przy­wi­ta­niu gości zapre­zen­to­wał uczel­nię przed­sta­wia­jąc jej histo­rię, struk­tu­rę, ofer­tę dydak­tycz­ną oraz osią­gnię­cia nauko­wo-badaw­cze. Nato­miast pre­zen­ta­cję poka­zu­ją­cą zada­nia reali­zo­wa­ne przez Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej oraz jej ofer­tę dydak­tycz­ną przed­sta­wi­ła mgr Mar­le­na Bli­charz. W cza­sie dys­ku­sji goście inte­re­so­wa­li się głów­nie zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia szko­le­nia woj­sko­we­go dla stu­den­tów spo­za Pol­ski w ramach wymian mię­dzy­uczel­nia­nych. Pyta­nia doty­czy­ły tak­że współ­pra­cy z uczel­nia­mi państw nie­na­le­żą­cych do NATO oraz obsza­rów, któ­rych one doty­czą.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty, po wpi­sie do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT i wspól­nym zdję­ciu goście zapo­zna­li się z labo­ra­to­rium w Insty­tu­cie Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, a tak­że strzel­ni­cą WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek