» » Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa

Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Obro­ny im. Iwa­na Czer­nia­chow­skie­go z Kijo­wa, ukra­iń­skie­go part­ne­ra pro­gra­mu NATO DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Celem pro­gra­mu jest dosto­so­wa­nie sys­te­mu szkol­nic­twa woj­sko­we­go jego part­ne­rów do stan­dar­dów NATO. 

Pod­czas spo­tka­nia 10 wrze­śnia w Sali Rycer­skiej WAT goście zosta­li zapo­zna­ni z poten­cja­łem dydak­tycz­nym, nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi oraz struk­tu­rą naszej uczel­ni. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król bar­dzo dobrze oce­nił dotych­cza­so­wą reali­za­cję pro­gra­mu NATO DEEP przez ukra­iń­skich part­ne­rów oraz wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę. W spo­tka­niu ze stro­ny WAT uczest­ni­czy­li rów­nież kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz koor­dy­na­tor ds. współ­pra­cy z Ukra­iną mgr inż. Piotr Cięż­ki.

Następ­ne­go dnia ukra­iń­ska dele­ga­cja odwie­dzi­ła Insty­tut Logi­sty­ki Wydzia­łu Logi­sty­ki, gdzie zosta­ła zapo­zna­na z dzia­łal­no­ścią nauko­wą i dydak­tycz­ną Insty­tu­tu. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie stro­ny ukra­iń­skiej kon­cen­tro­wa­ło się na pro­gra­mach kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych i stu­den­tów cywil­nych. Trans­for­ma­cja, jaka obec­nie doko­ny­wa­na jest w Siłach Zbroj­nych Ukra­iny, obej­mu­je m.in. przej­ście od służb zabez­pie­cze­nia tyłów do służb logi­stycz­nych. Zapo­trze­bo­wa­nie na ofi­ce­rów logi­sty­ków jest więc bar­dzo duże. Dele­ga­cja ukra­iń­ska była zain­te­re­so­wa­na meto­dy­ką kur­sów w WAT dla ofi­ce­rów logi­sty­ków, struk­tu­ra­mi służb logi­stycz­nych i ich współ­dzia­ła­niem z gospo­dar­ką naro­do­wą. Ponad­to zapre­zen­to­wa­no labo­ra­to­rium logi­stycz­ne do szko­le­nia pod­cho­rą­żych z dostę­pem do opro­gra­mo­wa­nia LOGREP uła­twia­ją­ce­go sojusz­ni­cze współ­dzia­ła­nie służb logi­stycz­nych w ramach NATO. Pod­czas spo­tka­nia z dzie­ka­nem Wydzia­łu Logi­sty­ki płk. dr. hab. Szy­mo­nem Mit­ko­wem goście podzię­ko­wa­li za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę oraz wyra­zi­li wolę nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy w obsza­rze logi­sty­ki.

ppor. Paweł Jaś­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek