» » Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji

Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji

W czwar­tek 9 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li­śmy dele­ga­cję Mini­ster­stwa Obro­ny Repu­bli­ki Indo­ne­zji. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie gości z poten­cja­łem nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na pol­skim i świa­to­wym ryn­ku. W spo­tka­niu ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czył pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk.

Pod­czas spo­tka­nia w Sali Rycer­skiej WAT płk dr inż. Artur Król zapo­znał dele­ga­cję z Indo­ne­zji ze struk­tu­rą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ka­mi stu­diów, pro­wa­dzo­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi oraz osią­gnię­cia­mi stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczel­ni. Pod­kre­ślił, iż Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest naj­więk­szym ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym i dydak­tycz­nym w Pol­sce zaan­ga­żo­wa­nym w pra­ce dla woj­ska. Pre­zen­ta­cję poka­zu­ją­cą zada­nia reali­zo­wa­ne przez Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej oraz jej ofer­tę dydak­tycz­ną przed­sta­wi­ła mgr Mar­le­na Bli­charz. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia goście zada­wa­li pyta­nia doty­czą­ce róż­nic w pro­ce­sie kształ­ce­nia stu­den­tów woj­sko­wych oraz cywil­nych, a tak­że wymia­ny stu­den­tów w ramach pro­gra­mu Era­smus+.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek