Strona główna » Aktualności » Wirtualny Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej

Wirtualny Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej

W sobo­tę 20 czerw­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Dzień Otwar­ty. Wyjąt­ko­wo w tym roku mogli­śmy się spo­tkać tyl­ko za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale fre­kwen­cja zain­te­re­so­wa­nych stu­dia­mi w WAT prze­ro­sła nasze ocze­ki­wa­nia. 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji z „wir­tu­al­ne­go” Dnia Otwar­te­go!

Kan­dy­da­tom na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­sta­wia­my ofer­tę kształ­ce­nia, bazę nauko­wo-dydak­tycz­ną, moż­li­wo­ści roz­wo­ju nauko­we­go oraz pre­zen­tu­je­my, gdzie stu­den­ci roz­wi­ja­ją swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia.

Zobacz­cie jak wyglą­da­ją stu­dia w WAT i co ofe­ru­je­my naszym stu­den­tom.

#Zostań­Stu­den­tem­WAT #Zostań­Pod­cho­rą­żym­WAT