Strona główna » Aktualności » Wigilijna służba

Wigilijna służba

24 grud­nia w wigi­lię Świąt Boże­go Naro­dze­nia, szef Pio­nu Ogól­ne­go płk Andrzej Giga i kape­lan WAT ks. por. Krzysz­tof Wło­so­wicz spo­tka­li się z żoł­nie­rza­mi, któ­rzy peł­ni­li służ­bę tego dnia. W imie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka i komen­dy Aka­de­mii zło­ży­li żoł­nie­rzom naj­ser­decz­niej­sze życze­nia świą­tecz­ne, zdro­wia i wszel­kiej pomyśl­no­ści. Wrę­czy­li im rów­nież sym­bo­licz­ne upo­min­ki przy­go­to­wa­ne przez kie­row­nic­two uczel­ni, dzię­ku­jąc za nie­na­gan­ną i peł­ną poświę­ce­nia służ­bę.