Strona główna » Aktualności » Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

„29 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dzień, w któ­rym teraź­niej­szość spla­ta się moc­no z histo­rią. Cele­bru­jąc usta­no­wio­ne przez Senat Świę­to naszej Uczel­ni i uświę­co­ny tra­dy­cją aka­de­mic­ką Dzień Pod­cho­rą­że­go, pamię­ta­my o słu­cha­czach Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w War­sza­wie, któ­rzy 189 lat temu ata­kiem na Bel­we­der roz­po­czę­li Powsta­nie Listo­pa­do­we. Pod­nie­śli broń i zmo­bi­li­zo­wa­li cały naród do wal­ki o nie­pod­le­głą Pol­skę. Dzi­siaj wier­ni tra­dy­cji patrzy­my w przy­szłość. Dla­te­go pra­gnie­niem naszym jest zasiać w Was, dro­dzy pod­cho­rą­żo­wie, ziar­no odwa­gi i deter­mi­na­cji porucz­ni­ka Wysoc­kie­go, aby­ście tak, jak Wasi poprzed­ni­cy potra­fi­li odważ­nie wystą­pić w obro­nie Ojczy­zny. Wiem, że z dumą nosi­cie mun­du­ry pod­cho­rą­żych i w peł­ni zasłu­gu­je­cie na mia­no spad­ko­bier­ców tych szla­chet­nych ide­ałów” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas uro­czy­stych obcho­dów Dnia Pod­cho­rą­że­go i Świę­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uro­czy­stość w Klu­bie WAT swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li: szef Zarzą­du Logi­sty­ki Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. bryg. Zbi­gniew Powę­ska, dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. bryg. Piotr Try­tek, zastęp­ca komen­dan­ta Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej gen. bryg. dr Robert Jędry­chow­ski, byli rek­to­rzy WAT, przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej i insty­tu­cji cen­tral­nych, przed­sta­wi­cie­le dowództw i sze­fo­wie zarzą­dów, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm, przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń zawo­do­wych i kom­ba­tanc­kich, byli pra­cow­ni­cy uczel­ni.

W Dniu Świę­ta Aka­de­mii JM Rek­tor-Komen­dant WAT podzię­ko­wał kie­row­ni­czej kadrze, wszyst­kim nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim, pra­cow­ni­kom nauko­wym i tech­nicz­nym, pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cyj­nym i obsłu­gi, pra­cow­ni­kom biblio­te­ki, dok­to­ran­tom i stu­den­tom, za aktyw­ną pra­cę, trud i poświę­ce­nie. „Z oka­zji Świę­ta Uczel­ni pra­gnę ser­decz­nie pozdro­wić zawsze nam dro­gich byłych pra­cow­ni­ków, któ­rzy kie­dyś kształ­to­wa­li obli­cze Aka­de­mii, a dzi­siaj wspie­ra­ją nas w budo­wa­niu jej pre­sti­żu” – dodał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W liście przy­sła­nym do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści, mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak  pod­kre­ślił istot­ną rolę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nie tyl­ko w edu­ka­cji woj­sko­wej, ale w całych Siłach Zbroj­nych. „Przez 68 lat dzia­łal­no­ści Aka­de­mia wykształ­ci­ła wie­le poko­leń ofi­ce­rów, któ­rzy wal­nie przy­czy­ni­li się do roz­wo­ju Woj­ska Pol­skie­go i swo­ją służ­bą wie­lo­krot­nie potwier­dzi­li patrio­tyzm oraz pro­fe­sjo­na­lizm. Absol­wen­ci mają wie­dzę i kom­pe­ten­cje, któ­re świad­czą o wyso­kim pozio­mie dydak­tycz­nym uczel­ni. Pra­cow­ni­cy nauko­wi dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i roz­wo­jo­wej two­rzą inno­wa­cyj­ny poten­cjał naszej armii. Dla­te­go ten dzień jest waż­ny dla całych Sił Zbroj­nych” – napi­sał szef MON. Mini­ster Błasz­czak pod­kre­ślił rów­nież, że Dzień Pod­cho­rą­że­go jest wyra­zem przy­wią­za­nia woj­sko­wych stu­den­tów do tra­dy­cji orę­ża pol­skie­go. „Z tra­dy­cji tej wywo­dzi się umi­ło­wa­nie takich war­to­ści jak patrio­tyzm, walecz­ność i odwa­ga. Ich połą­cze­nie z umie­jęt­no­ścia­mi zdo­by­wa­ny­mi w toku kształ­ce­nia w WAT spra­wia, że mury uczel­ni opusz­cza­ją mło­dzi ofi­ce­ro­wie dosko­na­le przy­go­to­wa­ni do służ­by w woj­sku” – zazna­czył mini­ster, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie wszyst­kim pra­cow­ni­kom WAT za cięż­ką pra­cę na rzecz Sił Zbroj­nych.

Zgod­nie z uczel­nia­ną tra­dy­cją, JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, po odczy­ta­niu roz­ka­zu spe­cjal­ne­go, doko­nał aktu sym­bo­licz­ne­go prze­ka­za­nia wła­dzy stu­den­tom. Cer­ty­fi­ka­ty upo­waż­nia­ją­ce ich do spra­wo­wa­nia tej funk­cji rek­tor-komen­dant wrę­czył w asy­ście komen­dy WAT.  

Świę­to Aka­de­mii było oka­zją do wrę­cze­nia zasłu­żo­nym żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom WAT odzna­czeń, meda­li, odznak pamiąt­ko­wych i dyplo­mów.

Za wzo­ro­we, wyjąt­ko­wo sumien­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych wyni­ka­ją­cych z pra­cy zawo­do­wej, Pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał:

  • Srebr­ny Medal za Dłu­go­let­nią Służ­bę – 4 żoł­nie­rzom Aka­de­mii: płk. Krzysz­to­fo­wi Muraw­skie­mu, ppłk. Dariu­szo­wi Pytlo­so­wi, płk. Kon­ra­do­wi Stań­czy­ko­wi oraz st. chor. szt. Krzysz­to­fo­wi Wie­lo­gór­skie­mu.

Na wnio­sek Pre­ze­sa Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej odzna­czył Krzy­żem Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści dr. Grze­go­rza Kostrze­wę-Zor­ba­sa z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT. Odzna­cze­nie zosta­nie wrę­czo­ne 13 grud­nia.

Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej, za dłu­go­let­nią nie­na­gan­ną służ­bę i pra­cę w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, nadał:

  • Zło­ty Medal Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny – 8 żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
  • Srebr­ny Medal Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny – 5 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
  • Brą­zo­wy Medal Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny – 13 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

W uzna­niu zasług poło­żo­nych w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i umac­nia­nia obron­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej nadał:

  • Zło­ty Medal za Zasłu­gi dla Obron­no­ści Kra­ju – 14 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
  • Srebr­ny Medal za Zasłu­gi dla Obron­no­ści Kra­ju – 12 żoł­nie­rzom zawo­do­wym Aka­de­mii,
  • Brą­zo­wy Medal za Zasłu­gi dla Obron­no­ści Kra­ju – 39 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Ponad­to, na pod­sta­wie art. 14 ust. 1 pkt 5 usta­wy z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2009 r. o dys­cy­pli­nie woj­sko­wej oraz roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 23 czerw­ca 2010 r. w spra­wie wyróż­nia­nia żoł­nie­rzy, byłych żoł­nie­rzy oraz pod­od­dzia­łów, oddzia­łów i insty­tu­cji woj­sko­wych, za zna­czą­ce osią­gnię­cia szko­le­nio­we i dydak­tycz­ne oraz w dowo­dze­niu, szko­le­niu i pra­cy wycho­waw­czej, Rek­tor-Komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Zasłu­żo­ny Żoł­nierz Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej” z odzna­ką w stop­niu III 10 żoł­nie­rzy zawo­do­wych naszej Aka­de­mii.

Uchwa­łą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w spra­wie uho­no­ro­wa­nia wpi­sem do „Zło­tej Księ­gi Doko­nań Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” na pod­sta­wie uchwa­ły Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wyróż­nio­ny został płk rez. dr hab. inż. Ryszard Woź­niak,  prof. WAT z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

W uzna­niu wybit­nych zasług dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na wnio­sek Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych, Rek­tor-Komen­dant odzna­czył:

  • Zło­tym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – żoł­nie­rza zawo­do­we­go płk. dr. inż. Miro­sła­wa Zaho­ra i trzech pra­cow­ni­ków uczel­ni: prof. dr. hab. inż. Jana Figur­skie­go, dr. inż. Wal­de­ma­ra Pło­cha­rza oraz dr. hab. inż. Pio­tra Ryba­ka,
  • Srebr­nym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – 10 żoł­nie­rzy zawo­do­wych i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii,
  • Brą­zo­wym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – 9 żoł­nie­rzy zawo­do­wych i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Na wnio­sek Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Odzna­ki Pamiąt­ko­wej, Rek­tor-Komen­dant WAT wyróż­nił Odzna­ką Pamiąt­ko­wą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej 36 żoł­nie­rzy zawo­do­wych i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Tra­dy­cyj­nie już w dniu Świę­ta Aka­de­mii stu­den­tom cywil­nym i woj­sko­wym przy­zna­no nagro­dy. W kon­kur­sie Rek­to­ra WAT na naj­lep­szą pra­cę stu­den­ta wyko­na­ną w ramach dzia­łal­no­ści w kole nauko­wym WAT, rek­tor wyróż­nił sty­pen­dia­mi, nagro­da­mi i dyplo­ma­mi gru­pę 15 stu­den­tów z wydzia­łów: Cyber­ne­ty­ki, Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej.

Z oka­zji dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści na ręce JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej przy­sła­li: komen­dant Głów­ny Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej, prze­wod­ni­czą­cy Cen­tral­nej Komi­sji ds. Stop­ni i Tytu­łów, prze­wod­ni­czą­cy Pol­skiej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej, prze­wod­ni­czą­cy Rady Dosko­na­ło­ści Nauko­wej, rek­to­rzy pol­skich uczel­ni,  pre­ze­si insty­tu­tów i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Część ofi­cjal­ną uro­czy­sto­ści obcho­dów Świę­ta Aka­de­mii i Dnia Pod­cho­rą­że­go zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go. O opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zadbał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go. Uro­czy­stość w Klu­bie WAT uświet­nił występ Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go WP.

Zgod­nie z uczel­nia­ną tra­dy­cją obcho­dy Dnia Pod­cho­rą­że­go i Świę­ta Aka­de­mii roz­po­czę­ły się wcze­śniej. Już w nie­dzie­lę 24 listo­pa­da rek­tor-komen­dant WAT z pocz­tem sztan­da­ro­wym, pod­od­dzia­łem histo­rycz­nym i kom­pa­nią hono­ro­wą wziął udział w obcho­dach rocz­ni­cy bitwy pod Olszyn­ką Gro­chow­ską.  28 listo­pa­da odby­ła się uro­czy­sta msza świę­ta z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go, a od rana 29 listo­pa­da dele­ga­cja komen­dy WAT i hono­ro­wej komen­dy pod­cho­rą­żych zło­ży­ła kwia­ty pod pomni­kiem gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go i  przed popier­siem patro­na Aka­de­mii gen. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie WAT tra­dy­cyj­nie uczci­li rów­nież pamięć por. Pio­tra Wysoc­kie­go, skła­da­jąc kwia­ty przed jego popier­siem w Łazien­kach Kró­lew­skich.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian Jurek